In ontmoeting met Hom

Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn,
by die see van Tiberias (Johannes 21:1).

Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid (Kolossense 1:27).

Terwyl ons vir die geloof in Jesus se opstanding aangewys is op die sogenaamde Skrifte, die mondelinge en skriftelike getuienisse van die eerste apostels en dissipels, is daar iets belangriks wat bykom.

Dit is die ontmoeting met Jesus self.

Lees verder >>

‘n Nuwe daad van God

Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie.
Hy is uit die dood opgewek (Lukas 24:5-6).

Dit val op dat Lukas in sy weergawe van die verhaal van die vroue by die leë graf (Luk 24:1-12), op twee maniere na Jesus se merkwaardige terugkeer uit die dood verwys.

Die een is dat Jesus ópgestaan het uit die dood (Luk 24:7). Die ander is dat Jesus deur God opgewék is uit die dood – byna soos ‘n kind wat deur ‘n ouer wakker gemaak is (Luk 24:6).

Lees verder>>

Dit is alles waar en geldig

Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense,
gekruisig word, en op die derde dag opstaan (Lukas 24:7).

Indien ons vir geloof in Jesus se opstanding aangewys is op die woorde en getuienis van ‘n klompie eenvoudige vroue, aldus Lukas, is die vraag natuurlik: “Wat was hierdie getuienis?”

Watter boodskap bring hulle in Lukas 24:1-12 terug vanaf die leë graf? Ja, waarvan was die leë graf self ‘n teken?

Lees verder >>

Geloof wat sy woorde onthou

Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en
al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel (Lukas 24:8).

Lukas 24: is die eerste van drie verhale oor die opstanding van Jesus.

In ‘n sin stel die verhaal oor die vroue by Jesus se graf die breë lyne of kontoere waarbinne Lukas oor die opstanding van Jesus skryf.

Lees verder>>

Swaarkry maak ons taai

Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop (Romeine 5:3-4).

In Romeine 5 is daar sprake van ‘n derde aangrypende vrug of gevolg van God se vryspraak in Christus.

Dit is dat ons as gelowiges ons mag verheug in die swaarkry (Rom 5:3) – dit wil sê, in al daardie dinge wat lyding en wroeging, wanhoop en moedeloosheid, ja, selfs woede en opstand veroorsaak en waarmee ons sukkel om dit te verstaan.

Lees verder >>

Toegang tot die genade

Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot
hierdie genade waarin ons nou vasstaan (Romeine 5:2).

Volgens Paulus in Romeine 5 is daar ‘n tweede vrug wat groei uit die feit dat God ons deur Christus se dood vrygespreek en vrygemaak het van skuld en sonde.

Dit is dat ons, in sy woorde, nou deur die geloof vrye toegang het tot die genade waarin ons vasstaan (Rom 5:2).

Lees Verder>>

Vrede tussen ons en God

God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus (Romeine 5:1).

Dit is gepas dat ons in die aanloop tot Goeie Vrydag sal kyk na wat Paulus in Romeine 5 die vrug van God se vryspraak noem.

Want dít is presies wat deur Jesus se kruisdood gebeur het: God het die skuldige mensdom vrygespreek, die las van sonde en skuld wat so swaar op ons rus, eens en vir altyd verwyder.

Lees verder >>

Ruimtes maak saak

Dit gaan goed met mense vir wie u huis ‘n tuiste is:
hulle hou nie op om U te prys nie (Psalm 84:5).

Ek onthou nog goed toe ek die eerste maal die belang van ‘n gesellige en warm ruimte vir die belewing van egte ontmoeting en geloofsgemeenskap ontdek het.

Dit was ironies genoeg in Denemarke tydens die negentigerjare.

‘n Vriend in Arhus, tweede grootste stad in Denemarke, het my die kerk gaan wys waar hy destyds as studenteleraar gewerk het.

Lees verder >>

Bereid om jou foute te erken

Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus (Psalm 51:5).

Om heilig te lewe soos wat die Bybel ons vermaan, beteken – soos ons gister gehoor het – dat ons as gelowiges dit sal waag om ánders te leef.

Één manier om anders te leef en só nader te kom aan die Bybelse ideaal van heiligheid, is om altyd bereid en grootmoedig te wees om jou foute en oortredings te erken.

Openlik te sê en te bely dat jy drooggemaak het.

Lees verder >>

Om heilig te wees

Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is,
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees (1 Petrus 1:15).

In die Bybel word ons meermale gemaan om soos God heilig te wees (Lev 19:2; 1 Pet 1:15).

Dit is ons roeping. Daartoe is ons wat in Christus glo, bestem – om as sy kerk sonder vlek of rimpel, heilig en onberispelik met Hom te leef (Efes 5:27).

Maar wat beteken dit om heilig te wees?

Lees verder >>

1 97 98 99 100