Bruid van behoud

Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus (1 Tim 2:5).

Waarom het Jesus mens geword? Was dit omdat God mense nie aan hulleself wou oorlaat nie, en omdat Hy die aarde wou heilig? Dis wat die teoloog Van Ruler dink. Of het Jesus mens geword om ons begrip te wen en binne ons menslike raamwerk met ons te praat en te handel? Albei moontlikhede bevat iets van die waarheid. Maar as ons 1 Timoteus 2:5 lees, weet ons ook dat God veral ʼn Middelaar tussen ons en Hom wou stel. “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus” (1 Tim 2:5). Blaise Pascal, die beroemde geleerde, het gesê: “Ons ken God alleen deur Jesus Christus. Sonder hierdie Middelaar verdwyn alle gemeenskap met God …” Lees Verder>>

Aangenome erfgename

Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus (Rom 8:17).

Gewone mense sukkel altyd om die wonder van Jesus, wat God is, se menswees onder woorde te bring. Ten beste kan ʼn mens daaroor sing. As jy praat, stotter en stamel jy. Die kerkvaders het ook probeer om die wonder te verwoord en toe by twee begrippe uitgekom: adoptio (aanneming) en assumptio (toevoeging). Daarmee wou hulle min of meer die volgende sê: Jesus is nie omdat Hy so ʼn buitengewone mens was deur die Vader as sy Seun “aangeneem” nie. Nee, Jesus was altyd, van ewigheid tot ewigheid, God se Seun. Sy eniggebore Seun. Een van die Persone in die Drie-eenheid. Lees Verder>>

Beslissende geloof

Hy is die ware God en die ewige lewe (1 Joh 5:20).

Wanneer ons sê Jesus is God se “eniggebore” Seun, bely ons daarmee dat Hy uniek is. God self. Niemand kan soos Hy wees nie. So uniek was Jesus dat ʼn mens van Hom net een van vier sienings kan hê. Eerstens kan jy glo dat Hy ʼn leuenaar was, wat daar op aanspraak gemaak het om God se Seun te wees en sy boodskap te bring met die doel om mense te mislei. Hieroor moet ons egter sê: Dit sou ʼn groter wonderwerk gewees het om ʼn lewe soos dié van Christus te versin as om dit te wees.

Tweedens sou jy kon aanvoer dat Jesus ʼn waansinnige was, wat op ʼn siek manier mense beïnvloed het. Dit is egter ook nie sommerso af te lei nie. ʼn Mens moet maar net die lewensverhaal van Jesus in die Evangelies lees om te besef dat Hy allesbehalwe kranksinnig was. Hy was by uitstek ʼn gesonde en gebalanseerde Persoon. Lees Verder>>

Heilige sondaars

Hy was … in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie (Heb 4:15).

Moeder Teresa van Kolkata, wat haar lewe aan die versorging van die aarde se armstes en sterwendes gewy het, is seker die bekendste voorbeeld van ʼn moderne “heilige”. Maar daar is ook baie ander mense wat hulle skynbaar geheel en al aan God en aan diens aan hulle medemens toewy. Dink byvoorbeeld aan die magtige kerkhervormer Martin Luther. En tog moes hierdie selfde Luther op ʼn keer van homself sê: “Ek was ʼn vroom monnik en het die reëls so stiptelik nagekom dat ek kan sê: As daar ooit ʼn monnik deur sy leefwyse in die hemel sou kon kom, sou dit ek moes wees. Want, as die leefwyse nog langer moes duur, sou ek my doodgemartel het met waak, bid, lees en werk. Tog het ek by elke klein aanvegting van dood of sonde geval – en in die doop of die werke van ʼn monnik het ek niks gevind wat my kon oprig nie. Christus en sy doop het ek deur my swakheid lank reeds verloor. So was ek dus die ellendigste monnik op aarde. Dag en nag was daar weeklag en wanhoop en niemand kon help nie.” Lees Verder>>

Die waarheid is ʼn Persoon

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe” (Joh 14:6).

Jesus Christus was nie die enigste groot geestelike leier wat op aarde geleef het nie. Dink maar aan iemand soos Boeddha. Miljoene mense het hom aangehang, en doen dit vandag nog. Aan die einde van sy lewe kon hy slegs sê: “My lering wys die weg aan om die waarheid te vind.” Ook die profeet Mohammed se aanhangers tel in die miljoene. Hy het gesê: “Die waarheid is aan my geopenbaar.” Die wyse mense van die wêreld stem saam dat daar maar een waarheid is, maar hulle praat op verskillende maniere daaroor.

Jesus was die een geestelike leier wat nie net oor die waarheid gepraat of saam met ander wyses daarna gesoek het nie. Hy ís die Waarheid in die diepste sin van die woord. Kort voordat Hy vir die verlossing van mense aan die kruis sou sterf, het Hy aan sy dissipels gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe” (Joh 14:6). Die Christelike geloof is nie gegrond op ʼn stelsel van sedelike waardes of voorskrifte nie. Dit is uniek omdat dit gerig is op ʼn Persoon. Om die Christelike geloof te bely beteken nie om ʼn paar waarhede aan te hang nie; dit is om kennis te hê van die Waarheid. Dit is nie bloot om ʼn ideaal na te jaag nie, maar ʼn verblyding oor die verlossing. Lees Verder>>

Kind met ʼn verlede

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God (Joh 1:1).

Elke menselewe begin iewers. En nie op die dag van die geboorte eers nie! Oor die presiese biologiese beginpunt van lewe is daar nogal meningsverskil, maar die meeste Christene sien die oomblik van bevrugting as die wonderlike moment wanneer ʼn nuwe mens deur God in die lewe geroep word. Vir jou was dit die sekonde in die geskiedenis toe jou lewensweg op aarde begin het …

Die geboorte van Jesus was in sekere opsigte ook so. Die proses van bevrugting, die groei in die baarmoeder en die geboorte het in sy geval ook eg menslik verloop. En tog was dit geheel en al anders. Want die eniggebore Seun van God het geen beginpunt gehad nie. Hy was van ewigheid af by God, en is self God. Johannes probeer iets daarvan beskryf wanneer hy sê: “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God” (Joh 1:1-2). Lees Verder>>

ʼn Unieke Kind

Ek en die Vader is een (Joh 10:30).

Stel jou voor: Hitler as ʼn pap babatjie. Shakespeare in ʼn wiegie. Nelson Mandela as ʼn piekanien. Wie sou toe kon voorspel wat van hulle sou word? Watter ouer kan weet watter potensiaal vir die goeie of die kwade daar in hulle suigeling opgesluit lê? Dit kan ʼn Luther of ʼn Saddam Hoesein wees wie se babageluidjies jy hoor. ʼn Einstein, ʼn Bach of ʼn Beethoven wie se winde jy uitvryf.

Baie babas is al gebore wat die geskiedenis onherroeplik verander het. In die maand waarin ons die geboorte van die Jesuskind vier, is ook byvoorbeeld Louis Pasteur, Isaac Newton en Mao Tse Tung gebore, mense wat onderskeidelik die mediese wetenskap, die fisika en die politieke lotgevalle van mense grootliks beïnvloed het. Lees Verder>>

Die Here is meer as ʼn held

Hy het ons verlos … op grond van sy eie ontferming (Tit 3:5).

Jesus was die volmaakte voorbeeld van menswees. ʼn Held vir wie ons maar net bewondering kan hê. Hy verteenwoordig die toppunt van die mensdom. So dink baie Christene oor Jesus. Selfs mense wat nie Christene is nie, stem in dat Jesus darem ʼn buitengewone man was; dat Hy wonderlike ideale van liefde, geregtigheid en vergifnis verkondig het. Hulle bewonder Hom dat Hy selfs bereid was om daarvoor te sterf. Hulle gee toe dat Hy ʼn mens was na wie alle mense kan opsien.

Dit is alles waar. Maar dit is nie al wat ons oor Jesus kan sê nie. Jesus is sekerlik ʼn held en ʼn voorbeeld, maar ook baie meer. ʼn Mens kan ʼn goeie voorbeeld of ʼn groot held bewonder, maar so iemand kan jou nie verlos nie. Lees Verder>>

God-mens

Hierdie man was werklik die Seun van God (Matt 27:54).

Toe die kerkvaders die wonder van die geboorte van die Seun van God moes probeer beskryf, kon hulle slegs stamelend bely: Vere Deus et vere homo. “Waarlik God en waarlik mens.” Aan albei hierdie twee waarhede oor Jesus Christus moet ons vashou. Ons mag nie een van die twee uit die oog verloor of oorbeklemtoon nie.

Dit het die geskiedenis bewys: Wanneer die Godheid van Jesus verloën word, word Jesus slegs as ʼn buitengewone mens vereer – wel deur God uitverkies vir ʼn bepaalde taak, maar steeds bloot mens. Só word Jesus dan in die gedagtes van mense niks meer nie as die groot voorbeeld, die ware humanis. Wanneer die menslikheid van Jesus verloën word, word Hy bokant die geskiedenis uitgelig, word Hy uiteindelik ʼn wêreldvreemde figuur wat ʼn paar teoretiese leerstellings op aarde nagelaat het. Maar niks meer nie. Lees Verder>>

Priester

Ons het ʼn Hoëpriester (Heb 8:1).

Miskien een keer in ʼn leeftyd het mense die ervaring dat hulle langs die strand stap en ʼn bottel sien lê. En dan, wanneer hulle nader gaan om dit in ʼn vullisblik te gooi, sien hulle dat dit ʼn verseëlde bottel is – met ʼn briefie daarin! In die briefie staan gewoonlik dat wie ook al die bottel vind met die afsender in verbinding moet tree. Op die briefie is nie net ʼn adres nie, maar ook ʼn datum, sodat daar vasgestel kan word hoe lank dit gekos het voordat die bottelboodskap gevind is. Lees Verder>>

1 2 3 10