Prewelend, dag en nag

“Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte” (Johannes 15:5).

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly (Kolossense 3:16).

Om ʼn vrugbare lewe in Christus te hê is allereers God se werk waardeur God as die genadige en vrygewige boer ons inplant in die ware wingerdstok, wat Christus is.

Om in Christus te wees, soos lote in ʼn wingerdstok, beteken nie ons bly passief nie. Inteendeel. Om in Christus te bly bring ʼn eie verantwoordelikheid mee. Dit beteken allereers ons sal toesien dat sy woorde in ons bly (Johannes 15:7) of, soos Paulus dit stel, “dat die woord van Christus oorvloedig in ons sal woon” (Kolossense 3:16). Lees Verder>>

Posted in Mei

Genaelstring aan Hom

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer” (Johannes 15:1).

“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly” (Johannes 15:9).

Om in Christus te bly en só ʼn vrugbare lewe te geniet, behels ʼn werklikheid wat ons nie uit eie krag kan bewerk nie.

Dit beteken nie dat ons op ʼn dag Jesus se voorbeeld begin navolg nie. Om Jesus se goeie voorbeeld na te volg, vloei wel voort uit ons gemeenskap met Hom, maar bring nie noodwendig hierdie gemeenskap tot stand nie. Lees Verder>>

Posted in Mei

Bly in My!

“As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Johannes 15:7).

In Johannes 15:1-8 hoor ons dat ons lewe bestem is om vrugbaar en vol vreugde te wees.

Daarmee saam ontdek ons die diepste geheim daartoe.

Dit is dat ons, soos lote aan ʼn wingerdstok, in noue verbondheid en gemeenskap met Christus sal leer leef. Buite dié gemeenskap, so waarsku Jesus, loop ons gevaar om te verdroog en tot niet te gaan, soos lote wat afgesny is van die wingerdstok. Lees Verder>>

Posted in Mei

Soos goeie wyn

“My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is” (Johannes 15:8).

“Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed” (Johannes 10:10).

Een van die groot misverstande ten opsigte van godsdiens is dat dit noodwendig die mens se vryheid inperk of vernietig.

En só die spontane vloei van ons lewe aan bande lê, selfs ons vreugde in die proses demp. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die rus van Sondag

Elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan (Hebreërs 4:10-11).

Al hoe meer mense vandag vergeet watter groot geskenk die Sondag is.

Want sien, met Sondag breek daar ʼn dag in ons week aan waarop ons sonder enige gewetenswroeging of kwelling behaaglik agteroor kan sit en rus van ons werk, van al ons dwingende en meestal uitputtende weeklikse roetines en pligte. Lees Verder>>

Posted in Mei

Kosbaar in God se oë

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne … Omdat jy vir my kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe (Jesaja 43:1, 4).

Een van die mooiste stukkies wysheid, ook afkomstig van die woestynvaders, raak ons gevoelens van skuld en skaamte.

Ook die gepaardgaande twyfel of God ons misstappe en sondes, wat so herhaaldelik gebeur, sal vergewe.

ʼn Soldaat met ʼn rekord van moord en geweld het op ʼn keer ʼn soortgelyke vraag aan een van die woestynvaders gevra: “Sê my, asseblief, sal God ʼn sondaar soos ek ooit kan vergewe?” Lees Verder>>

Posted in Mei

Laat dit aan God oor

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense … Moenie self wraak neem nie, maar laat dit oor aan die oordeel van God (Romeine 12:17, 19).

Die drang tot vergelding, veral wanneer ons kwaadwillig veronreg word, sit diep in ons almal.

Ook hiervoor het die woestynvaders kosbare raad en wysheid gehad. Lees Verder>>

Posted in Mei

Gesoek, ʼn plek en tyd vir stilte

As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stilwees en vertroue hê (Jesaja 30:15).

ʼn Bekende woestynvader het op ʼn keer sy broers só aan hulle eiesoortige roeping herinner.

“Net soos wat visse doodgaan wanneer hulle op droë land probeer oorleef,” het hy gesê, “net so sal julle julle lus verloor om in gebed te volhard as julle nie gedurig die woestyn as ʼn plek van stilte opsoek nie. Lees Verder>>

Posted in Mei

Oor nederigheid

Ek woon in ʼn hoë en heilige plek en Ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, Ek gee nuwe krag aan die verdruktes (Jesaja 57:15).

Die woestynvaders wat in die vierde eeu nC in die woestyn gaan woon het om weg te kom van die oppervlakkige waardes van ʼn magsgedrewe samelewing, het groot wyshede nagelaat.

Daar word vertel dat iemand eendag aan een van die woestynvaders gevra het wat ware nederigheid behels. Lees Verder>>

Posted in Mei

Die poort tot ʼn nuwe toekoms

Tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê … Ek sal die Akorlaagte ʼn poort na ʼn nuwe toekoms maak (Hosea 2:13-14).

Een van die merkwaardigste gebeure in die Christendom se geskiedenis het in die vierde eeu nC plaasgevind.

ʼn Aantal Christene het die woestyn in getrek en dit etlike dekades lank hulle woonplek gemaak. Tereg het hulle later as die woestynvaders begin bekendstaan. Lees Verder>>

Posted in Mei
1 2 3 4 5 12