Minste, grootste

Lees Lukas 9:43-48. “Wie die minste onder julle almal is, hý is groot” (v 48). Jesus is besig met groot dinge: Hy maak mense op ’n wonderbaarlike manier gesond en almal staan “verslae oor die grootheid van God” (v 43). En terwyl almal nog verbaas rondstaan, begin sy dissipels onder mekaar stry oor wie van […]

Katkisasie

Lees Efesiërs 2:1-10. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God (v 8). Hier is een van dáárdie Bybelgedeeltes: tien verse, die hele evangelie! Jy moet hierdie deel van Paulus se brief in jou hart bewaar sodat jy dit altyd in jou […]

Kyk tog mooi!

Lees 2 Korintiërs 8:8-15. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het (v 11). Dit is al ’n ou storie dié: Maak klaar wat jy begin het! Ons het so iets reeds uit Jesus se mond gehoor toe […]

Kerkmense …

Lees Lukas 20:45–21:4. Hy sien toe ook ’n arm weduwee twee klein muntstukkies daar ingooi (v 2). Die teenstelling kon nie groter gewees het nie: die deftige skrifgeleerdes met hul spoggerige klere, teenoor die arm weduwee met die twee geldstukkies. En dan die skrikwekkende brokkie inligting aangaande die eersgenoemdes: “Dit is hulle wat die huise […]

Sendelinge

Lees 1 Korintiërs 9:19-23. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie (v 22-23). Om alles vir almal te wil wees … Nee, dit sal nie deug nie. Ons sukkel dan reeds om net iéts vir iémand te wees! En al […]

Hy weet …

Lees Amos 8:4-7. Die Here het ’n eed afgelê by Homself, by Hom wat die trots van Jakob moes gewees het: Ek sal nooit vergeet wat hulle gedoen het nie! (v 7). Vat jy aan die armes, dan vat jy aan die armes se Here. En, let wel, dié Amosboodskap is nie aan buitestanders of […]

Ellende wag vir julle!

Lees Jesaja 5:8-23. Omdat my volk My nie wil ken nie, sal hulle in ballingskap weggevoer word. Volk en leiers … (v 13). Die Here is hewig ontsteld oor die misdade van sy uitverkore volk, en daarom roep Hy in die woorde van sy profeet ’n reeks skerp oordele oor hulle uit. Vyf keer agtereenvolgens […]

Vier vrae, een antwoord

Lees Romeine 8:31-39. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? … Wie kan die uitverkorenes van God aankla? … Wie kan ons veroordeel? … Wie kan ons van die liefde van Christus skei? (v 31, 33-35). Die befaamde hoofstuk 8 in Paulus se beroemde Romeinebrief eindig met hierdie nege verse. ’n Triomfantelike, veel […]

Álmal doen dit …

Lees Eksodus 23:1-9. “Jy mag nie agter die meerderheid aan doen wat verkeerd is nie” (v 2). Almal weet dat die Tien Gebooie in Eksodus 20 opgeneem is. Maar wie het al verder gelees, anderkant dié bekende lewens- en dankbaarheidsreëls? Blaai gerus ’n keer daar rond en jy sal telkens verras word. Jy sal onder […]

Grootword

Lees Psalm 73. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig; soos ’n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand (v 21-23). Hoe goed ken ons dit nie: die skaamte en selfverwyt omdat jy […]

Verwagting

Lees 2 Petrus 3:8-13. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor … ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers (v 12-13). Petrus skryf hier om die spotters (“En wat het nou geword van die belofte van sy […]