Skaakmat!

Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal (1 Kor 15:54).

Met Jesus se opstanding is die Bose en die dood oorwin. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal (1 Kor 15:54). Dis afgehandel! Al wat ons moet doen, is om dit te aanvaar en te leef asof – nee, omdat! – dit ’n werklikheid is.

Die opstanding is God se amen op Jesus se offer en die mense se halleluja op hulle verlossing uit die ewige dood. Daarom kan ons in sekere sin nou reeds verby die sonde, die Bose en die dood kyk, as’t ware deur dit heen kyk, en die leë graf sien. Want dit is ál wat tel! LEES VERDER

God se grassie

Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees (Ps 90:14).

Waar word die nietigheid en verganklikheid van die mens sterker beklemtoon as wanneer ons by die oop graf van ’n geliefde of vriend staan, of self daarin weggelê word?

Ja, die dood en begrafnisse onderstreep wat die digter van Psalm 90 oor die mens sê, dat ons maar ’n stoffie is (v 3), ’n grassie (v 5), ’n gedagtetjie (v 9). Kan iets kleiner, meer niksseggend en meer onbeduidend wees as dit? Net maar ’n spatseltjie plasma in die groot heelal, ’n paar vlietende sekondes in die lig van die ewigheid, en dan is dit met ’n mens se lewe oor en uit … LEES VERDER

Die huil van die hond

Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken (Luk 24:31).

Daar word ’n roerende verhaal vertel van ’n sonderlinge verhouding tussen ’n bejaarde man en sy hond.

Oral waar die man gegaan het, het die hond hom gevolg. As die bejaarde man op die stoep voor sy huisie gesit het, het die hond by sy voete gelê. As hy iewers heen aangeskuifel het, het die hond met hom tred gehou. Tussen man en hond was daar ’n onverbreekbare band. LEES VERDER

Nooit

“Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt 28:20).

Die troos van die opstandingsevangelie is dit: Dit gebeur vir óns; die vrug daarvan kan óns, Jesus se volgelinge, geniet. Omdat Jesus opgestaan het, is Hy nie meer “gebonde” aan sy aardse liggaam nie; nie “beperk” tot ’n sekere land op aarde en ’n sekere tydstip in die geskiedenis nie. In sy Gees is Hy nou altyd en oral by ons.

David Livingstone, die beroemde ontdekkingsreisiger, het vanuit hierdie waarheid geleef. LEES VERDER

’n Graf sonder doodsbeendere

Hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie (Hand 2:31).

’n Gesprek tussen Auguste Comte, ’n Franse filosoof, en Thomas Carlyle, ’n Skotse skrywer, het soos volg verloop:

Comte: “Ek gaan ’n nuwe godsdiens begin wat die geloof in Jesus Christus sal verdring. Dit sal geen geheimenisse en verborgenhede bevat nie. Dit sal so duidelik en voorspelbaar wees soos die vermenigvuldigingstafel. En die naam daarvan sal wees: Positivisme.” LEES VERDER

“Hy het waarlik opgestaan”

“Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek” (Luk 24:5-6).

Die wonder van die opstanding van Jesus uit die dood kan ons nie verklaar nie. Niemand wat al werklik dood was, drie dae dood was, het nog ooit herleef om daarna vir ewig te leef nie. Selfs Lasarus wat deur Jesus self opgewek is, sou later weer sterf. En tog het dit een keer gebeur!

Die engel het vir die vroue by Jesus se graf gesê: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies?” Amper verbaas. Asof hulle wou sê: Hy is (mos) nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek (Luk 24:5-6). Om dit te glo, om daarvan te getuig, is die beste wat ons kan doen. LEES VERDER

As … maar

As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos (1 Kor 15:17).

Paulus was daarvan oortuig dat Jesus se opstanding uit die dood die essensie van ons geloof is. Daarom redeneer hy in 1 Korintiërs 15:14-19 min of meer soos volg: As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking en ons geloof sonder inhoud, is ons eintlik steeds gevange in ons sonde. Dan is dié wat in Christus gesterf het, verlore. Kortom, dan is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

Is ons? Nee – Goddank! Ons sou kon wees. Maar nou … het Christus opgestaan! Dit, presies dit, kan en moet ons glo. Karl Barth het gesê: “Wil jy glo in die lewende Christus? Jy kan dit alleen doen as jy aan sy liggaamlike opstanding glo. Dit is die inhoud van die Nuwe Testament. Dit staan ons natuurlik vry om die boodskap te verwerp, maar ons kan dit nie verander of voorgee dat die Nuwe Testament iets anders vertel nie. Ons kan dit aanneem of weier, maar ons kan en mag dit nie verander nie.” LEES VERDER

’n Dag vir dankie-sê

Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe (Rom 6:8).

Met die opstanding van Jesus plaas God self sy seël van goedkeuring op Jesus se versoeningswerk. Met die leë graf sê God: Dit is goed! Dit is volbring! Ja, op die Paasoggend verbly God Hom uitermate oor sy werk in Christus.

Daarom vier die meeste Christene hulle sabbat op ’n Sondag. So word Sondag, die derde dag ná die dood van Jesus, die opstandingsdag, die eerste dag van die nuwe week. Want hierdie dag is die uitroepteken ná God se verlossingswerk in Christus. LEES VERDER

Hy wat dood was, lewe!

Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte (1 Kor 15:4).

Dat Jesus op die derde dag uit die dood opgestaan het, word in al vier die Evangelies beklemtoon (Matt 28:6; Mark 16:6; Luk 24:6; Joh 20:1 ev). Waarom word dit so benadruk? Sou daar dan enige heilswaarde in hierdie feit wees? Ja! Dit wil ons verseker dat Jesus se lyding, dood en spesifiek sy opstanding ’n historiese werklikheid is. Dit is verskriklik belangrik. Jesus staan in die geskiedenis, op hierdie aarde, uit die dood op. Hy betree die dood, die allerlaaste vlak van menswees, en triomfeer dan daaroor in sy opstanding. So intens, so enduit, vereenselwig Hy Hom met ons. Tot ons heil, ons verlossing! LEES VERDER

Die hel is verower

 En so het Hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig (1 Pet 3:19).

Behalwe Calvyn, het ook Luther aan die woorde “ter helle neergedaal” ’n interpretasie gegee. Hy sien daarin “die eerste flitse van die triomf van Christus”. Hy sê dit was nie alleen die laaste (laagste!) trap in die vernedering van Jesus nie, maar in sekere sin reeds die begin van sy verhoging. Want Jesus het, volgens Luther, na die hel gegaan om sy triomf ook daar te proklameer, om ook daar aan te kondig dat Hy die Here is … LEES VERDER

1 2 3 125