Gevulde woorde

“Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh 1:29).

Daar word vertel dat die Engelse prediker Spurgeon eenkeer genooi is om in ’n groot saal in ’n groot stad te preek. Soos sy gewoonte was, gaan hy die dag voor die tyd daarheen om die klank van sy stem in die groot saal te toets. Hy klim op die kansel en roep in die leë saal met ’n harde stem die kernteks van sy preek uit: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh 1:29).

Sy stem het vanuit die verste hoeke van die saal na hom toe teruggekaats. Tevrede klim hy van die kansel af en verlaat die saal. Wat Spurgeon nie geweet het nie, was dat die saal nie heeltemal leeg was nie. Agter, op een van die galerye, was daar ’n eenvoudige werker tussen die stoele, op sy knieë, besig om die vloere blink te vryf. Skielik hoor hy hierdie stem wat van alle kante na hom toe opklink: “Dáár … die Lam van God … wat die sonde van die wêreld wegneem!”

Op sy sterfbed het hierdie werker aan ’n vriend vertel wat daardie dag met hom gebeur het: “Skielik was daar ’n stem, maar nie ’n leë eggo nie, eerder ’n gevulde woord. Ek het opgekyk en my verbeel ek sien Een tussen die stoele na my toe aankom, Een soos die Lam van God. Ek het na Hom gekyk, en Hy het my sonde weggeneem.”

Gaan roep vandag, soos Spurgeon, die boodskap van vergifnis uit. Jy sal verbaas wees oor die krag daarvan.

Jy sal verbaas wees oor die krag van die boodskap van vergifnis.

O Lam van God, vul my getuienis oor U met UseIf. Anders baat dit niks nie. Amen.

Johan Cilliers

Genadelose begenadigde

“Betaal wat jy skuld” (Matt 18:28).

Enigeen wat kinders het, weet hoe maklik hulle stry. Ons almal was mos self kinders en weet dit daarom. Die grootste rusies is boonop oor skynbaar onbelangrike dinge: ’n speelding, wie se beurt dit is om iets te doen, ’n vermakerige opmerking …

Tussen die gestry van kinders en die rusies tussen grootmense is daar egter een groot verskil. Kinders stry, maar raak ook gou versoen. Hulle verstaan die Bybelse waarheid van vergewe en vergeet. Grootmense is knaend in hulle onvergewensgesindheid, verbete in hulle voornemens om wraak te neem.

Martin Luther het raakgesien hoe sy kinders stry en hoe gou hulle dan weer “opmaak”. “Ja,” skryf hy in een van sy gebede, “die lewe en spel van u kinders is U welgevallig, o God. Al hulle sondes is niks anders nie as die vergifnis van sondes.” Hiermee het hy bedoel: Hulle is en bly sondaars, maar in sekere sin leef hulle instinktief vanuit die genade van God se vergifnis deur mekaar so maklik te vergewe.

Dit laat ’n mens dink aan die gelykenis van die amptenaar wat sy koning miljoene rand geskuld het en dit nooit sou kon terugbetaal nie. Wat doen die koning? Hy skryf sy skuld af! Toe die begenadigde amptenaar ’n medeamptenaar raakloop wat hom ’n paar rand skuld, het hy hom egter gegryp, gewurg en sy geld geëis. Die begenadigde raak genadeloos! Daarmee word die genade in sy geval ook teruggetrek (Matt 18:21-35).

Laat die enigste sprake van sonde in jou lewe vandag die vergifnis van sonde wees. Omdat jy ander se sonde teenoor jou vergewe – en vergeet!

Laat jou sonde vandag niks anders wees nie as die vergifnis van sonde.

Here, leer my vergewe en vergeet, Soos ’n kind. U kind. Amen.

Johan Cilliers

Gawe, wrede mense

Ons tree dus op as gesante van Christus (2 Kor 5:20).

Versoening en vergifnis gaan hand aan hand. Daarom, wie vergifnis van God ontvang het, moet ander mense vergewe. En, wie weet dat hulle deur Christus met God versoen is, moet die boodskap van versoening verkondig en uitleef teenoor ander. Dit is die horisontale dimensie van vergifnis. Paulus sê God die boodskap van versoening is aan ons toevertrou. “Ons tree dus op as gesante van Christus en dit is God wat deur ons ’n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!” (2 Kor 5:20).

Overduin, die bekende Hollandse predikant, vertel hoe hy sy roeping as evangelisasieprediker ontvang het. Hy was die leraar van ’n “goeie” gemeente. Die mense was oënskynlik meelewend, die dankoffers mildelik. Een nag is Overduin uitgeroep na die sterfbed van ’n man wat sonder God en kerk geleef het. Overduin het hom gevra of hy al van God gehoor het. Sy antwoord was: “Ja, dis ’n vloekwoord.”

“En weet jy wie Jesus is?” vra Overduin. Die man het geantwoord: “Dis ’n beeldjie in ’n kerkgebou.”

Tot sy ontsteltenis het Overduin later uitgevind hierdie man het jare lank gewerk saam met ’n aktiewe Katolieke lidmaat en ’n diaken uit sy eie gemeente. En ná jare saam met hierdie twee gelowiges was die woord “God” vir hom niks meer nie as ’n vloekwoord en “Jesus” niks meer nie as ’n beeldjie in ’n kerk!

Die volgende Sondag sê Overduin vir sy gemeente: “Weet julle, julle is sulke gawe, goeie mense. Maar julle wreed! Waarom? Omdat julle die boodskap van versoening nie verkondig aan ’n wêreld wat verlore gaan nie.”

Is jy ’n gesant van Christus? Of wreed?

Dié wat vergewe is, moet self ook vergewe.

Here, maak my meer as net gaaf. Maak my u gesant. Amen.

Johan Cilliers

Die koste van vergifnis

Sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie (Heb 9:22).

Vir ons om vergifnis vir ons sonde te ontvang, het Jesus oneindig baie gekos. Dit het sy lewe gekos. Daarom mag vergifnis nooit tot ’n oppervlakkige, goedkoop saak gereduseer word nie. Dit mag nooit iets wees wat ons maar kan aanvaar, kan glo, sonder dat dit ons lewe verander nie. Nee, so ’n “geloof” bestaan nie. Net so min as wat daar vergifnis sonder die vergieting van bloed kan wees (Heb 9:22).

Die verhaal van biskop Martinus illustreer dit treffend. Die duiwel het een nag in die gestalte van die verheerlikte Jesus aan hom verskyn. Hy het Martinus heuning om die mond begin smeer: “Martinus, jy het my so getrou gedien dat ek nie anders kon as om by jou besoek af te lê nie. Sien jy nou hoe lief ek jou het? Ek verskyn aan jou voordat ek aan enigiemand anders verskyn!”

“Maar wie is u dan?” vra Martinus.

“Ek is jou Heiland, Jesus,” antwoord die duiwel.

“Waar is u wonde dan?” vra Martinus.

Waarop die duiwel antwoord: “Ek kom nie nou van die kruis af nie; ek kom nou van die hemel af, in my heerlikheid.”

Martinus se antwoord? “Gaan weg voor my oë. Jy is die duiwel. ’n Heiland sonder wonde mag ek nie sien nie. Die enigste Heiland wat ek erken en bely, is die Een wat die tekens van sy lyding kan wys.”

Dra jou Heiland die wonde van jou sonde? Die littekens wat jou vergifnis Hom gekos het? Dien Hom dan met dankbaarheid.

Die enigste Heiland wat ek erken en bely, is die Een wat die tekens van sy lyding kan wys.

Jesus, Gekruisigde, U en U alleen is my Verlosser. Amen.

Johan Cilliers

Daar is net een deur

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe” (Joh 14:6).

Toe George Whitfield, die groot herlewingsprediker, eenkeer met ’n groot groep mense gepraat het oor die bloed van Jesus wat die enigste weg na die Vader open, was daar twee roekelose jong mans in die gehoor. Toe Whitfield in sy preek sê: “Die Here sal die deur na die hemel eenmaal toemaak vir almal wat sonder die bloed van die Lam daar wil inkom,” draai een van die mans spottend na sy maat en fluister: “Ag wat, ons hoef die prediker maar nie te ernstig op te neem nie. Daar sal altyd weer ’n ander deur oopgaan.”

Toe gebeur daar ’n wonderwerk. Sonder dat Whitfield gehoor het wat die jong man gesê het, herhaal hy op ingewing van die Gees byna woordeliks wat die jong man so pas gesê het: “Miskien is daar een van u wat dink dat u my nie maar nie te ernstig hoef op te neem nie, dat daar altyd weer ’n ander deur sal oopgaan. Vir u wil ek sê: Daar sal ’n ander deur oopgaan, maar dit sal die deur na die hel wees, die deur na die buitenste duisternis, waar hulle huil en op die tande kners.”

Die twee mans is met baie stof tot nadenke daar uit.

Laat ons goed begryp: Daar is maar een weg tot die Lewe, en dit is die weg van vergifnis. Die enigste deur waardeur ons kan gaan om vergewe en gered te word, is Jesus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe (Joh 14:6).

Op watter weg is jy? Watter deur is voor jou oop?

Daar is maar een weg tot die Lewe, en dit is die weg van vergifnis.

Here Jesus, ek het my kop genoeg teen toe deure gestamp, genoeg deur vals ingange gestap. U is nou my weg, my waarheid en my lewe. Amen.

Johan Cilliers

Duur gekoop

Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort (1 Kor 6:20, 1953-vertaling).

Die boodskap van vergifnis is ongelooflik groot. Maar ons kan dit verklein en verskraal. Ons kan dit holrug ry sonder dat dit een jota of tittel aan ons lewe verander. Dan redeneer ons so: “As alles dan genade is, vra dit mos geen gehoorsaamheid van my kant nie. Laat ons dan maar eet en drink en vrolik wees, want God sal tog vergewe.” Voltaire het presies dit gesê toe hy sinies opgemerk het: “God sal vergewe; dit is immers sy werk. Hy is dan Hoof van die Departement van Vergifnis.”

Só maak ons die genade goedkoop. Dietrich Bonhoeffer, ’n Duitse teoloog, het hieroor ’n aangrypende boek geskryf met die titel Nachfolge (Navolging). Daarin sê hy onder meer: “Goedkoop genade is prediking van die vergifnis sonder verootmoediging; doop sonder die tug van die gemeente; nagmaal sonder die belydenis van sonde … Goedkoop genade is genade sonder navolging, genade sonder die kruis, genade sonder die lewende, mensgeworde Jesus Christus.”

Voorwaar, hierdie soort genade is gewild.

Bonhoeffer sê ook: “Baie Christene is soos bloedhonde. Hulle ruik en snuffel en soek … na ’n kerk en ’n godsdiens waar die goedkoopste genade te kry is, wat nie die duur prys van dissipelskap van hulle vra nie.”

Die genade van die evangelie is anders. Dis duur. Dit roep op tot verandering en dissipelskap. “Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan” (1 Kor 6:20, 1953-vertaling).

Laat die vergifnis van God jou verander, vernuwe. Vandag!

Goedkoop genade is genade sonder navolging, genade sonder die kruis, genade sonder die lewende, mensgeworde Jesus Christus.

Here, u duur genade lê op my die plig van toewyding. Help my om te verander en soos u dissipel te leef. Amen.

Johan Cilliers

 

Verniet, maar nie goedkoop nie

God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes (Gal 6:7).

Daar word oor DL Moody, die bekende herlewingsprediker, vertel dat hy een aand ’n beskonke persoon op straat raakgeloop het. Die gesprek wat tussen hulle ontstaan het, was kort en kragtig:

Beskonke persoon: “Meneer Moody! Ek is een van u eerste bekeerlinge!”

Moody (beswaard): “Jammer, maar dit kan ek sien …”

Hiermee het Moody bedoel dat, toe hy sien wat van sy bekeerling geword het, hy onmiddellik besef het wat verkeerd geloop het in die eerste fase van sy bediening: Hy het die boodskap van vergifnis te veel gestroop van die oproep tot verandering. So het hy die evangelie goedkoop gemaak. Maar die evangelie is duur! Mense wat werklik begryp wat God in Christus alles vir ons gedoen het, wil alles vir God in Christus doen. Die boodskap van vergifnis maak ons vry … maar nie ongekwalifiseerd nie. Dit maak ons vry vir God!

Laat ons hieroor na Paulus luister: “Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes” (Gal 6:7-8).

Voorwaar, vergifnis is verniet, maar dit is nie goedkoop nie.

Die boodskap van vergifnis maak ons vry … maar vry vir God.

Here Jesus, U het my duur gekoop. Daarom vra U my alles. Verander my hart sodat ek dit vir U wil gee. Amen.

Johan Cilliers

Die smekende vader

“Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom” (Luk 15:28).

Die vyfde beeld in die gelykenis oor God se vergewensgesindheid (Luk 15:11-32) is dié van die smekende vader. In die vaderhuis is daar nou feesvreugde; die vrolike gelag van die vrolike vader weerklink. Maar buite staan die oudste seun met sy koue, kil hart. Binne is daar die warm vreugde van vergifnis; buite staan die oudste broer brom-brom, verbitter, stug en stuurs. Binne is daar musiek en sang; buite staan die oudste seun, wys vinger en vra: “Wat beteken dié feestelikheid?”

Hierdie seun het wel in die vaderhuis gebly. Hy was altyd by die vader en alles wat die vader s’n was, was syne. Tog was hy verlore! Hy gun nie sy jongste broer die vader se onverdiende liefde nie. Die “goeie” oudste broer is net so verlore soos die “slegte” jongste seun wat weggetrek het na die ver en vreemde land en uiteindelik in die varkhok tussen die peule beland het.

Die vader in die gelykenis is ’n beeld van ons hemelse Vader. Het jy opgemerk wat ons Vader volgens hierdie gelykenis doen? Toe die jongste broer uit die ver land terugkom, hardloop die pa uit en omhels en soen hom. En toe die oudste broer buite bly staan, gaan die pa weer uit, sekerlik ook haastig, en smeek by sy seun om in te kom. Ons Vader hardloop na die jongste én die oudste broer, na die “goeies” en die “slegtes”, en Hy soen en Hy smeek! Want so is Hy.

Kom in! Dis koud buite. Moenie dat die Vader jou so moet smeek nie. Hy wil jou soen en omhels.

Die Vader hardloop na albei kante toe. Hy soen en Hy smeek.

Vader, bewaar my daarvan dat ek korrek, maar koud is. Maak my regverdig en warmhartig. Amen.

Johan Cilliers

Die vrolike vader

“En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!” (Luk 15:23).

Die vierde beeld wat ons in die gelykenis van die vergewende vader (Luk 15:11-32) aantref, is dié van die vrolike vader. Want toe die verlore seun terugkeer, begin die vrolikheid. “Bring die vetgemaakte kalf, slag hom,” hoor ons die pa sê, “en laat ons eet en feesvier! Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry” (v 22, 24).

Ek kan my voorstel dat die pa van gas na gas, van vertrek na vertrek in sy vaderhuis met die baie woonplek gestap het, en dat sy vrolike stem weerklink het: “Dood … lewend; verlore … gevind!”

Hierdie beeld herinner ons daaraan dat die Bybel sê daar is in die hemel blydskap oor een sondaar wat hom of haar bekeer. Meer nog, daar is vreugde in die hart van God, ’n beroering in sy diepste wese, wanneer een sondaar tuiskom. Net so seker as wat daar ontsteltenis in die hel onder Satan en sy engele is daaroor.

Het jy al die vrolike gelag van die Vader hoor weerklink oor jou sonde wat vergewe is? Het jy al die hart van God bly gemaak?

Daar is vreugde in die hart van God, ’n roering in sy diepste wese, wanneer een sondaar tuiskom.

Vader, dikwels is my godsdiens net ’n stel morbiede reëls en regulasies. Laat ek tog vandag diep in u hart kyk en u vrolikheid by U aansteek. Amen.

Johan Cilliers

Vergewe en vergeet

“Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!” (Luk 15:22).

God is die Vader wat sondes vergewe en vergeet (Luk 15:22-29). Die gelykenis van die verlore seun, wat gesien kan word as God se optrede teenoor sy kinders, maak immers geen melding van ’n klomp verwyte wat elke dag weer opgehaal is nie. Nee, die pa vergewe sy seun onvoorwaardelik en reël onmiddellik ’n verwelkomingsfees (v 23).

Daar is nog ’n pragtige verhaal wat hierdie eienskap van God illustreer:

’n Jong man het jare lank toegegee aan die sonde van diefstal. Maar op ’n dag het hy tot die oortuiging gekom dat dit sonde is. Hy het op sy knieë voor die Here gegaan, om vergifnis gevra en dit ontvang. ’n Paar weke het dit goed gegaan. Hy nie weer toegegee aan die drang om te neem wat nie syne is nie. Eendag word die versoeking egter te sterk en hy steel weer. Toe gaan die jong man weer op sy knieë voor die Here en sê: “Ag, Here, daardie sonde wat ek drie weke gelede voor U bely het, wat U vergewe het … ek het dit weer gedoen.”

Toe klink die stem van God (met respek gesê) effens geïrriteerd uit die hemel op en Hy vra: “Watter sonde, my seun?”

So is ons Vader. Hy vergewe en vergeet. Mag God vandag ook jou sonde vergewe en vergeet. En wanneer jy Hom daaraan herinner, net so ’n bietjie “geïrriteerd” met jou wees.

Mag God vandag so ’n bietjie “geïrriteerd” met jou wees wanneer jy Hom aan jou sonde herinner.

Vader, ek is so geneig om u vergifnis te vergeet en my sonde te onthou, terwyl U u vergifnis onthou en my sonde te vergeet. Laat ek tog die regte dinge onthou en die res vergeet. Amen.

Johan Cilliers

1 2 3 4 146