Vandag is boomplantdag

Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe (2 Pet 3:14).

“As ek weet dat Jesus môre kom, sal ek vandag nog ’n boompie plant!”

Martin Luther se bekende woorde wys vir ons hoe ’n lewende geloof in die wederkoms ’n mens kan laat dink. Dit hou nie heeldag jou kop in die wolke nie, maar stuur jou terug na die aarde, na jou leefwêreld met sy verantwoordelikhede en geleenthede. LEES VERDER

Mooi kan mislei

Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners (1 Pet 2:11).

Ons as gelowiges kan so “tuis” raak in die wêreld dat ons vergeet die wêreld is nie ons ware woonplek nie; dat ons nog “op pad” is na ons hemelse tuiste. Ons kan veral vergeet dat die Here na óns toe op pad is! Wanneer dit gebeur, raak (andersins goeie) dinge soos huis en haard, bloed en bodem, prestasies en prestige, ideale en bankbalanse later so belangrik dat ons hart daaraan verknog raak. Die waarheid is, ons is niks anders nie as “vreemdelinge en bywoners” in hierdie wêreld (1 Pet 2:11). LEES VERDER

Die balans van die hoop

Ek is in ’n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe (Fil 1:23-24).

Die hoop waarvan die Bybel praat, is niks anders nie as om met ’n gesonde en gebalanseerde wederkomsverwagting te leef.

Hierdie hoop maak jou in sekere sin los van die wêreld, maar dit laat jou nie toe om aan die wêreld te ontvlug nie. Dit is ’n kwessie van balans. Ons sien dié balans by Paulus wanneer hy in Filippense 1:23-24 van sy “tweestryd” praat: “Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe.” LEES VERDER

Werk, want die dag kom nader

“Mooi so, jy is ’n goeie slaaf” (Luk 19:17).

’n Mens kan op een van twee maniere verkeerd oor die wederkoms dink.

Aan die een kant kan jy so daarna uitsien dat jy jou aardse bestaan uit die oog verloor en selfs begin minag. Dan was jy jou hande in onskuld oor die “bose wêreld” en kan jy selfs so wêreldvreemd raak dat jy uiteindelik niks vir die koninkryk van God in hierdie wêreld beteken nie. LEES VERDER

Wakker word!

… soos ’n dief in die nag (1 Tess 5:2).

Dit is al die jaar 2019 … en steeds het Jesus nog nie teruggekom nie. Maar voor sy dood het Hy dan belowe dat sy dissipels Hom ná “’n klein rukkie” weer sou sien (Joh 14:19). Geen wonder nie dat Christene se verwagting deur die eeue heen begin verflou het. Dit was reeds vir die eerste Christene ’n probleem.

In 1 Tessalonisense 5 skryf Paulus dat hulle nie verontrus hoef te wees oor die uitbly van die wederkoms nie. Die “tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur”, is tog aan hulle bekend. Hulle wéét mos “alte goed dat die dag van Here onverwags kom soos ’n dief in die nag” (5:2). LEES VERDER

Kry jou kroon gereed!

En so sal ons altyd by die Here wees (1 Tess 4:17).

Die vroeë Christelike kerk was vas oortuig dat Jesus in hulle leeftyd weer sou kom. Trouens, daar het soveel vrae by gelowiges ontstaan nadat sommige van hulle medegelowiges gesterf het vóórdat die Here weer gekom het, dat die apostel Paulus feitlik ’n hele brief aan hulle vrae moes afstaan.

In 1 Tessalonisense 4:15-18 antwoord hy hulle onder meer met hierdie woorde: “Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde.” LEES VERDER

Die hemelse hysbak daal neer

“Kyk, Ek kom gou!” (Op 22:7).

Oor die wederkoms van Jesus laat die Nuwe Testament ons nie in die duister nie. Met die uitsondering van vier boeke verwys al die boeke van die Nuwe Testament daarna. Een uit elke 30 verse praat daaroor. In die 216 hoofstukke van die Nuwe Testament word daar 318 keer oor Jesus se tweede koms gepraat. Kortom, een-twintigste van die hele Nuwe Testament gaan oor die wederkoms. En deurentyd klink Jesus se belofte op: “Kyk, Ek kom gou!” (Op 22:7). LEES VERDER

“My pa is die masjinis”

“Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde” (Matt 28:18).

’n Man was per trein op reis na ’n stad etlike honderde kilometer van sy tuisdorp af. Oorkant hom in die kompartement het ’n seuntjie van ongeveer vyf jaar oud gesit, sonder enige volwassenes wat na hom kon omsien. Hy het gans te jonk gelyk om so alleen te reis, maar ewe kordaat het hy daar gesit, sonder ’n sweempie vrees of ongemak. Uiteindelik vra die man vir die seun:

“Boeta, reis jy alleen?”

“Ja, Oom,” kom die selfversekerde antwoord.

“Maar is jy dan nie bang nie?”

“Nee, glad nie, Oom.” LEES VERDER

Die heerlike einde

So sal God alles wees vir alles (1 Kor 15:28).

In wie se hande is die geskiedenis? Wie of wat beheer die geskiedenis? Hierop sou ’n mens minstens vier antwoorde kon gee.

Eerstens, die mens. Dan aanvaar jy dat alles wat op die aarde gebeur bloot die uitvloeisel van menslike besluite en handelinge is. Maar dan moet jy ook, as jy enigsins insig in die menslike hart het, aanvaar dat die uiteinde van die geskiedenis chaos sal wees. Ten spyte van asemrowende tegnologiese en ander prestasies, bly die skep van ’n menslike utopie immers ’n droom – wat ongelukkig nie bewaarheid sal word nie. Dit bly ’n lugkasteel. LEES VERDER

Ons het ’n pleitbesorger

Hy pleit vir ons (Rom 8:34).

Volgens die Apostoliese Geloofsbelydenis “sit” Jesus aan die regterhand van God die Vader. Maar dit wil nie sê Jesus is passief nie. Ons hoor elders in die Woord dat Jesus ook “staan” aan die regterhand van God (Hand 7:56) en dat Hy “rondgaan” tussen die sewe goue lampe wat die kerk verteenwoordig (Op 2:1). Dit is natuurlik beeldspraak, maar dit wil vir ons sê:

Jesus is tans aktief; Hy het nie “afgetree” ná sy aardse bediening nie; Hy sit sy werk voort – vir ons! LEES VERDER

1 2 3 13