Bron van ewige sagligheid

Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is (Heb 5:8).

Die groot kerkhervormer Martin Luther het altyd beklemtoon dat die boodskap van Christus onlosmaaklik verbind is met die kruis; dat ons sonder die kruis nooit die vrugte van verlossing en vergifnis sou gesmaak het nie. Hy het Christus vergelyk met ’n hertog wat ’n oorwinning behaal het oor die vyand wat sy onderdane bedreig het. So het Christus die stryd teen dood en duiwel gewen en aan dié wat aan Hom behoort die ewige vrede geskenk. Hy het dit egter nie gedoen deur geweld nie, maar deur sy eie dood aan die kruis. Daarom is Christus by uitstek die Gekruisigde! “Of ek wil of nie,” het Luther geskryf, “altyd wanneer ek die Naam Christus hoor, sien ek in my hart die beeld van die Man aan die kruis. Op Goeie Vrydag het Hy gely wat ons moes gely het: die straf; en het Hy volbring wat ons moes volbring het: die gehoorsaamheid tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.”  LEES VERDER

Kruk-kruis van Golgota

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God (1 Kor 1:18).

Christus het nie maar net na die aarde gekom om ’n ideaal of stelsel van idees te verkondig nie. Hy het gekom om vir die sondige wêreld te sterf. Hy was nie bloot ’n groot humanis nie, maar die Gekruisigde. Daarom kan ’n mens Christus nooit sonder sy kruis verstaan nie. Wanneer Paulus sy boodskap aan die Korintiërs opsom, sê hy dus: “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde” (1 Kor 2:2). En in 1 Korintiërs 1:18 skryf hy dat die boodskap van Jesus se kruis na onsin sal klink vir dié wat verlore gaan, maar dat dit die krag van God is vir ons wat gered word. LEES VERDER

Sien Jesus

… die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Heb 12:2).

Op ’n heuwel naby die hawe Macao aan die suidkus van China het Portugese nedersetters ’n massiewe katedraal gebou. ’n Paar eeue gelede het ’n tifoon die gebou in puin gelê. Net die voorste muur het behoue gebly. Op die bopunt van hierdie muur is die groot bronskruis wat die nedersetters daar geplaas het steeds te sien.

Naby hierdie plek het sir John Bowring in 1825 skipbreuk gely. Hy het om lewe en dood aan die wrakstukke van sy skip vasgeklou en was seker sy einde is naby. Toe kry hy egter die kruis bo-op die katedraalmuur in die oog. Hy het geweet dat die land in daardie rigting lê en dat hy daarheen moes swem om veiligheid te bereik. Later het hy ’n beroemde lied oor hierdie gebeurtenis geskryf. Die eerste woorde daarvan lui:  LEES VERDER

“Op Golgota”

Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het (Heb 7:27).

In die vorige eeu het iemand eenkeer vir Herman Kohlbrugge, die bekende Nederlandse predikant, gevra wanneer en waar hy tot bekering gekom het. Sy antwoord was: “Ongeveer 33 nC op Golgota.”

So is dit! Ons sekerheid van ons verlossing berus nie op ons gevoelens of sentimente nie, maar op die daad van God in Christus op Golgota. As ons nie hierop vertrou nie, sal ons nooit oor onsself seker kan wees nie. Ons geloof is te wankelmoedig om daarop te bou. Emosies en sentimente is veranderlik. Dit kom en gaan soos die eb en vloed van die getye. Die betekenis van Jesus se kruisdood verander egter nooit nie. Hy het eenmalig vir ons gesterf. Hebreërs 7:27 sê dit glashelder: “Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het.”  Lees Verder

Ek is dood! Ek leef!

Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe (Rom 6:8).

Die bekende Christenskrywer Watchman Nee het as jong man in ’n dakkamer by ’n sekere familie loseer. Hy het daar gesit en werk aan ’n indringende studie van Paulus se brief aan die Romeine.

Een oggend het hy by Romeine 6:8 gekom: “Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.” Sy oog het, asof vir die eerste keer, geval op die eerste deel van hierdie vers. In ’n oogwink het die betekenis daarvan tot hom deurgedring. Hy het opgespring, met die trap af gestorm en opgewonde uitgeroep: “Ek is dood! Ek is dood!” Die familie het gedink hy het van al die studie sy sinne kwytgeraak.  Lees Verder

Was jy daar?

Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus (Rom 6:11).

“Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed Him to the tree?”

So lui die bekende Afro-Amerikaanse gospelliedjie.

En die antwoord? Ja! Ek – en jy – was daar. En nie net as toeskouers van die gebeure nie.  Lees Verder

Was Pontius “the pilot”?

Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat; maar Jesus het hy laat gesel en Hom oorgelewer om gekruisig te word (Matt 27:26).

’n Groepie kinders moes een Sondag in hulle kategeseklas ’n prentjie van Jesus se lewe teken. Die juffrou het almal se tekeninge baie interessant gevind, maar veral dié van ’n Engelssprekende seuntjie. Hy het ’n straalvliegtuig geteken. Binne die buitelyn van die vliegtuig, as’t ware in die buik daarvan, het hy ’n paar bekende tonele uit die Evangelies geteken: die kriptoneel, die vermeerdering van die brood, Jesus se verhoor en die kruistoneel. In die stuurkajuit het hy ’n mannetjie met ’n valhelm op geteken. Op die juffrou se vraag wie dit dan is, het die seuntjie gesteurd gevra of sy dan nie kan sien dit is “Pontius the pilot” nie! Lees Verder

Aangeklaagde regter

Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing (Hos 11:8-9).

Daar is iets baie vreemds aan die oordeel wat Pilatus as regter oor Jesus uitspreek. Alhoewel hy geen skuld in Hom kon vind nie, lewer hy Hom oor om gekruisig te word. Agter hierdie aardse regspraak is daar egter ’n ander Regter, naamlik God. Omdat God die Heilige is, moet Hy die mensdom se sonde straf. Iemand moet die skuld dra en daarvoor betaal.  "

Soos ʼn weerligstraal

Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ʼn lig uit die hemel op hom gestraal (Handelinge 9:3).

Groot insigte en die gepaardgaande wendinge of veranderinge in ons lewe wat daaruit voortvloei, kom dikwels in een onverwagte oomblik na ons toe.

En ons moet daarvoor op die uitkyk bly – dit is deel van die groot avontuur van die lewe. Lees Verder>>

Die geheim van egte lewe

Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief (1 Johannes 3:14)

Dit is merkwaardig, maar tog nie ongewoon nie, dat die belofte van egte lewe in die Bybel direk verbind word aan die uitnodiging om ander lief te hê.

Trouens, hoe meer ons die kuns bemeester om spontaan met ander mense, ook met die vreemdeling en die onbekende, om te gaan en hulle te leer liefkry, hoe meer begin ons deel kry aan wat die Bybel “die ware lewe” noem. Lees Verder>>

1 2 3 4 12