Alledaagse heiligheid

Soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees (1 Pet 1:15).

Wat is heiligheid? Letterlik beteken dié woord “om eenkant gesit, afgesonder te word … vir God”. ’n Mens sou dit verkeerd kon interpreteer as ’n oproep om jou uit die lewe te onttrek en net op jou verhouding met God te konsentreer. Dit sou beteken om heiligheid bloot in sy vertikale dimensie te verstaan.

Hierdie vertikale aspek van heiligmaking is natuurlik baie belangrik. Dit vra van ons groter toewyding aan God, meer tyd vir stilword voor Hom, vir Bybelstudie en gebed … Maar dit is nie al nie. Heiligmaking het ook ’n horisontale dimensie. Dit beteken ons sal elke dag, in ons alledaagse lewe, heilig wees. Soos Hy wat ons geroep het heilig is, moet ons in ons hele lewenswandel heilig wees (1 Pet 1:15). Lees Verder>>

Jesus is my heiligheid

Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor 3:18).

Ons meen dat heiligmaking net daaruit bestaan dat ons ’n klomp dinge in ons lewe moet bykry – soos meer liefde, geduld en vergewensgesindheid. Of dat ons ’n klomp dinge in ons lewe moet doen – soos om meer te bid, Bybel te lees en kerk toe te gaan. Dit is natuurlik alles waar en baie belangrik, maar heiligmaking begin nie hiermee nie. Heiligheid begin deurdat ons al hoe meer van Jesus in ons lewe openbaar omdat Hy groter beslag op ons lewe kry. Lees Verder>>

Onheilige heiliges

“Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Pet 1:1).

Dit is iets merkwaardig wat ons hier bely: dat ons aan ’n heilige kerk glo. Ons weet maar te goed dat ons en ander gelowiges nie heilig is nie. Inteendeel. Tog sê die Apostoliese Geloofsbelydenis hierdie woorde omdat die Woord so sê. Paulus noem byvoorbeeld die gelowiges in Korinte – gewone mense soos jy en ek – “geroepe heiliges” (1 Kor 1:2, 1953-vertaling). Om dit te kan verstaan, moet ons die volgende twee sake in gedagte hou: Lees Verder>>

Agent Spinnekop

“Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel” (Matt 10:30).

God bewaar sy kerk op baie maniere: in die groot wendings van die geskiedenis én in die klein gebeurlikhede van elke dag. God het ’n oog vir fyn besonderhede. Jesus sê vir sy dissipels:

“Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies” (Luk 12:6-7). Lees Verder>>

Die Beskermer

Moenie bang wees nie, Ek is by jou (Jes 43:5).

God bewaar sy kerk. Vir menslike oë is dit egter nie altyd sigbaar nie. Want God bewaar sy kerk nie soos ’n mens ’n porseleinpoppie in watte toedraai nie. Hy haal die kerk nie uit die wêreld weg nie. Daarom word gelowiges ook getref deur rampe, beland hulle ook in krisisse, word hulle ook siek, spring hulle die konfrontasie met die dood nie vry nie.

Maar … in dit alles bewaar God ons! In Jesaja 43:2-3 en 5 staan die bekende belofte: “As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God … Moenie bang wees nie, Ek is by jou.” Lees Verder>>

Onthou God se trou

Die Here het groot dinge aan ons gedoen; ons was bly (Ps 126:3).

Die geskiedenis van die kerk is nie altyd ’n mooi geskiedenis nie. Heel dikwels het die kerk die spoor byster geraak. Heel dikwels was die kerk sonder enige betekenis vir die wêreld om hom heen. ’n Mens dink aan die ure en dae wat by ’n sekere “sinode” in die vroeë kerkgeskiedenis vermors is op argumente oor die belaglike vraag hoeveel engele op die punt van ’n naald sou kon staan – en dit terwyl die wêreld besig was om te smag na ’n lewende woord van God! Ons het baie rede tot verootmoediging. Ja, ook ons moet die kop in skaamte laat sak … Lees Verder>>

God doen nie halwe werk nie

Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit enduit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom (Fil 1:6).

Goethe het op ’n dag ’n besonder skerp oordeel oor die kerk uitgespreek. “Die hele kerkgeskiedenis,” het hy beweer, “dui op ’n dwaling!” As ’n mens bloot empiries na die kerk kyk, as jy die kerk op grond van sy uiterlike vorm beoordeel, kan jy dalk met Goethe saamstem. Soms wil ons eintlik wanhoop, want ons kan dan skaars iets van God se teenwoordigheid in die kerk raaksien.

Vir menslike oë lyk dit dalk so. En, ja, die kerk het veel waaroor hy hom moet verootmoedig. Ons toon so dikwels so bitter min van die heerlikheid van ons roeping. Tog kan ons moed skep by die gedagte dat Christus self sy kerk in stand hou. Hy begelei die kerk op sy weg na die einde toe. Die hele kerkgeskiedenis is nie ’n dwaling nie. Want, al loop die kronkelings van die geskiedenis soms ver van die waarheid af, is die algemene rigting reg. Ons gaan God se uiteindelike doel met ons tegemoet. Lees Verder>>

Waar Christus is, daar is die kerk

“Waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle” (Matt 18:20).

God is alomteenwoordig. Maar in Christus en sy kerk is Hy op ’n besonderse wyse by ons teenwoordig. Jesus self het gesê: “Waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle” (Matt 18:20).

Dit is die wonder van die kerk! Ons is meer as net die som van individue wat byeen is of aan ’n kerk behoort. Die groot plusfaktor van Christus se teenwoordigheid kom by. Waar Christus is, daar is die kerk. Daarom kan die kerk enige plek wees. Nie noodwendig in ’n kerkgebou nie. Dit kan onder ’n boom of onder die oop hemel wees. Waar Christus is, is die kerk! Lees Verder>>

God se kerk

Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie (Ps 138:8).

Mense sê hulle sien dikwels meer dwaling en ongehoorsaamheid in die kerk as godsvrug. Tog moet ons “die kerk” nie te gou afskryf nie. Dit is nog altyd God se kerk! Hý hou dit nog met ons uit, en daarom moet ons ook: met onsself en met mekaar. Die kerk is die plek waar Christus by verloste sondaars is, dit wil sê, by mense soos ons. Onvolmaakte mense wat nog op weg is na die volmaakte …

Daarom sê ons in die geloofsbelydenis: Ek glo aan ’n kerk. Dit is ’n geloofsaak. Daarom takseer ons die kerk nie op sy “baadjie” – op sy uiterlike gestalte en op empiriese gegewens – nie. Ons kyk na die kerk in die geloof. En ons weet: Die Here laat nie die werk van sy hande vaar nie (Ps 138:8). Lees Verder>>

Ikabod?

“Die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie” (Matt 16:18).

Dat daar ’n kerk op aarde ontstaan het, is die vrug van die handelinge van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in ons belang. Die volgende paar dae gaan ons hieroor nadink.

Die eerste en belangrikste waarheid oor die kerk om te onthou, is dat Christus self sy kerk in stand hou. Dit lyk natuurlik nie so nie. Volgens statistiek stry die kerk ’n verlore stryd. Van die miljarde mense op aarde het die oorgrote meerderheid nog nie eens van Christus gehoor nie. Minder as een-derde van die wêreldbevolking behoort aan ’n Christelike kerk. Die ware verlostes is moontlik nog minder. En die getal is vinnig aan die krimp. Lees Verder>>

1 2 3 13