Oop of toe?

Ek het ’n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie (Op 3:8).

Daar is ’n vierde manier waarop die Heilige Gees ons in die Here se wil lei: deur uiterlike omstandighede. Die Gees is immers nie net aan die werk in die kerk of in individuele gelowiges se lewe nie; die Gees is oral in die wêreld en die geskiedenis aan die werk. Die Gees sit Jesus se koninklike heerskappy voort. Só was Hy al voor Christus ook werksaam, tydens die skepping, en deur die loop van die eeue, tot vandag toe.

Dit beteken die Gees kan omstandighede só skik dat ons ook daardeur ’n aanduiding kan kry van die rigting waarin God wil hê ons moet gaan. Paulus en Timoteus het dit byvoorbeeld op Paulus se tweede sendingreis ervaar. Ons hoor dat die Gees hulle “verhinder” het om die evangelie in Asië te gaan verkondig en dat Hy hulle “nie toegelaat het” om na Bitinië te gaan nie (Hand 16:6-7). Hoe dit presies gebeur het, weet ons nie. Ons kan egter aanvaar dat die omstandighede veel daarmee te doen gehad het. Só maak die Here ook vir ons deure oop of toe … (Op 3:8).

Prakties beteken dit jy moet jou oë en ore oop hou. Hou op om jou kop te stamp teen deure wat die Here lankal voor jou toegemaak het, en hou op om by deure verby te loop wat wawyd oop staan. Berus in wat God vir jou in gedagte het. Jy kan seker wees dit sal baie, baie beter wees as dit wat jy vir jouself in die vooruitsig gestel het.

God kan omstandighede só skik dat ons daardeur sy rigting vir ons lewe ontdek.

Heilige Gees, laat my met U wandel – deur God se deure. Amen.

Johan Cilliers

Leiding of luiheid?

Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer (Fil 2:13).

Wanneer ons vra na God se wil vir ons lewe, is daar ’n derde saak wat ons in gedagte moet hou: die feit dat die Here vir ons gesonde verstand gegee het.

Dit is verskriklik belangrik dat ons dit reg sal verstaan: Die Here lei ons meestal op ’n heel natuurlike manier, só dat ons dit dikwels nie eens agterkom nie. Daarom is “natuurlike” dinge, soos jou gesonde verstand, nie sonder meer verkeerd nie. Die Heilige Gees lei ons ook daardeur, op ’n heel “gewone” manier.

Klaus Harms, ’n Duitse dominee uit ’n vorige eeu, het die volgende storie vertel. Een week het hy besluit om nie sy preek vir die Sondag voor te berei nie. Hy sou net op die kansel klim en vertrou dat die Heilige Gees vir hom die woorde sou gee. Hy het dus bonatuurlike leiding deur die Gees verkies bo die gewone, natuurlike manier van dinge doen. Hy vertel verder: “Ek het wel die betrokke Sondag ’n stem op die kansel gehoor. En dit was die stem van die Heilige Gees. Maar Hy het vir my gesê: ‘Klaus, Klaus, jy was lui!’”

Natuurlik kan die Gees predikante op die kansel bystaan en vir hulle die regte woorde gee. Maar dikwels is dominees, gelowiges, sommer net lui. Dikwels laat ons na om te gebruik wat God reeds vir ons gegee het.

Ons het geen verskoning nie. Filippense 2:13 sê God maak ons “gewillig en bekwaam om sy wil uit te voer”.

Daarom, bestudeer die Woord, bid tot die Here om jou te lei, neem (met jou verstand) jou besluit … en vertrou.

Die Here lei ons meestal op ’n heel natuurlike manier, só dat ons dit dikwels nie eens agterkom nie.

Heilige Gees, lei my uit my luiheid. Amen.

Johan Cilliers

Alfabetgebed

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees (Ef 6:18).

As ons sê die Heilige Gees staan ons by wanneer ons bid, beteken dit onder meer Hy omvorm ons gebede, “sensureer” dit as’t ware. Hy maak ons kindergebrabbel ’n hoorbare, sterk gebed wat in die ore van die Vader opklink. Daarom kan Paulus benadruk:

“Doen … alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees” (Ef 6:18).

Ons kan, ook en veral in ons gebede, nie sonder die Gees nie. Daar word die pragtige verhaal vertel van ’n toegewyde Jood wat elke dag op die voorgeskrewe tye uit ’n voorgeskrewe gebedeboek gebid het. Op ’n sekere dag was hy op reis en hy het hom misgis met die tyd en afstand. Dit het tyd geraak dat hy moes bid. Toe hou hy maar met sy perdekar stil, kniel langs die pad en bid: “Here, dis tyd om te bid. My gebedeboek is nie hier nie. Ek gaan nou maar die letters van die alfabet opsê, en U, o Gees, moet dit rangskik en ’n gebed vorm wat God sal behaag.” En – so lui die verhaal – God het in die hemel geglimlag en vir sy engele gesê: “Van al die gebede wat Ek vandag gehoor het, was dit die mooiste!”

Vertrou die Gees. Bid deur Hom. Al kan jy nie goed praat nie. Of al het jy nie ’n gebedeboek nie … “Van al die gebede wat Ek vandag gehoor het, was dit die mooiste!” 

O Gees van God, rangskik tog ook my letters sodat my gebede vir die Vader sin kan maak. Amen.

Johan Cilliers

Vaartbelyn vir die hemel

… maar die Gees self pleit vir ons (Rom 8:26).

Om elke dag God se wil vir ons lewe te soek moet ons, buiten die riglyne wat die beginsels in die Woord ons bied, nie vergeet van die krag van gebed onder leiding van die Heilige Gees nie. Dit is die Gees se priesterlike taak om ons in ons gebede te onderskraag, want “ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Rom 8:26).

Die Gees maak ons gebede “vaartbelyn” vir die hemel. Hy omskep ons gebede só dat God dit hoor … en beantwoord. Moontlik anders as wat ons ons voorgestel het, want – al klink dit ironies – kan dit ’n goeie teken wees as God anders antwoord as wat ons vra. Die beste gebede wat ons bid, is dikwels dié wat skynbaar “onbeantwoord” bly.

Martin Luther het hieroor gesê: “Dit is die allerbeste teken wanneer, as antwoord op ons gebede, skynbaar die teenoorgestelde gebeur. Net so is dit ook geen goeie teken wanneer, as antwoorde op ons gebede, alles na wense verloop nie. Hy [God] gaan soms teen ons gedagtes in, sodat dit lyk of Hy na ons gebede nog meer toornig op ons is as voor ons gebede. Dit doen Hy alles slegs omdat dit sy aard is om eers te verwoes en tot niet te maak wat in ons is voordat Hy ons sy gawes skenk.”

Ja, God antwoord soms teen ons grein in.

Maar Hy antwoord altyd. Soms moet Hy verwoes en tot niet maak sodat sy wil in ons gebede kan seëvier. Miskien moet dit vandag met jou gebeur. Miskien moet God eers verwoes en tot niet maak sodat Hy sy gawes aan jou kan skenk. As God vandag jou gebed hoor, wees bly. Doen Hy dit nie soos jy dit gevra het nie, moenie minder bly wees nie. Dit beteken: Sy gawes is op pad. Sy wil geskied in jou lewe.

Die beste gebede wat ons bid, is dikwels dié wat skynbaar “onbeantwoord” bly.

Heilige Gees, dankie dat U beter as ek sug. Amen.

Johan Cilliers

In die ry af

“Wat Hy sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor” (Joh 16:13).

Toe ek ’n kind was, het ons graag “telefoontjie” gespeel. Dié speletjie behels dat ’n paar kinders in ’n ry staan. Die speler aan die een punt van die ry dink ’n frase of sin uit en fluister dit in die oor van die volgende speler. Die sin of frase word dan in die ry af herhaal tot by die laaste speler. Die laaste speler moet dan sê wat hy of sy gehoor het. As hierdie speler die verkeerde woorde sê, moet hy of sy plek maak vir die speler agter hom of haar. Die wenner is die een wat die “boodskap” die meeste kere reg hoor en herhaal.

Die groot pret is natuurlik om te hoor hoe verkeerd die oorspronklike woorde herhaal word, hoe die boodskap al in die ry af al hoe meer verdraai oorgedra en gehoor word. Hoe meer verwronge die boodskap aan die ander kant uitkom, hoe prettiger! En, natuurlik, dra almal in die ry die boodskap so saggies en onduidelik moontlik aan die volgende speler oor, juis om verwarring te saai.

Die Heilige Gees dra ook ’n boodskap aan ons oor. Dié boodskap word deur die Vader aan die Seun oorgedra, en deur die Seun aan die Gees, en deur die Gees aan ons. Dit kom as’t ware ook in die ry af. Wat die Gees sê, kom nie van Homself nie; Hy sê net wat Hy hoor (Joh 16:13). Maar, die Gees hoor net wat goed en reg is. Die blye boodskap word nie verwring nie. Dit klink hard en duidelik in ons ore op en dit word in die Bybel gestaaf.

Hoor ons die boodskap reg? En, dra ons dit duidelik aan ander oor?

Die blye boodskap klink hard en duidelik in ons ore op en word in die Bybel gestaaf.

Heilige Gees, help my om helder te hoor, en helder te sê. Amen.

Johan Cilliers

Die waarheid van die Woord

“Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei” (Joh 16:13).

As die Heilige Gees nie aan ons geopenbaar het dat die Bybel die Woord van God is nie, sou die Bybel vir ons ’n geslote boek gebly het. Gelukkig is dit deel van die Gees se profetiese werk om die Woord van God vir ons te ontsluit. Want ’n mens kan baie “Bybelkennis” hê, die name van al die aartsvaders en hulle kinders en dié se kinders ken, al tien die plae in Egipte opnoem, al die name van die profete en die dissipels en al die Bybelboeke in die korrekte volgorde opnoem, kortom, al die inligting in die Bybel op die punte van jou vingers hê … en tog nie vir God daarin hoor praat nie. LEES VERDER

Wat is God se wil?

Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou (Ef 1:18).

Ons almal was al in omstandighede toe ons graag wou weet wat God se wil vir ons lewe in daardie spesifieke situasie was. Dalk was dit met die keuse van ’n beroep, ’n woonplek of ’n lewensmaat. Ons weet wel wat God se wil vir ons in die breë is: dat ons gered sal word, heilig sal leef en Hom sal verheerlik en liefhê. Maar hoe gemaak as dit gaan oor die praktiese situasies van elke dag? LEES VERDER>>

Voor die wind

Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind (Hand 2:2).

JH Bavinck, die bekende Hollandse teoloog, gebruik ’n treffende beeld om te illustreer watter verskil die Heilige Gees in die lewe van gelowiges en in die kerk as geheel maak.

Gelowiges en die kerk, sê hy, kan wees soos ’n skippie wat op die oseaan in ’n windstilte dobber. Jy kan selfs die seile span, maar dit het geen nut nie. Jy maak geen vordering nie. Uur na uur bly jy op dieselfde plek dobber. En wanneer die seestrome jou meesleur, is jy nie eens daarvan bewus nie. LEES VERDER>>

Kruiptrekker of vuurpyl?

Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe (Ef 3:20-21).

Wanneer ’n vuurpyl gebou word, geskied dit gewoonlik in ’n fabriek naby die lanseerbasis. Dikwels nie verder as ses kilometer van daar af nie. Want hierdie massiewe, mensgemaakte ruimtetuig moet na die basis vervoer word. Die vuurpyl word met ’n reuse-kruiptrekker van 2 678 ton na die punt van lansering geneem. Dit kruip letterlik teen ’n slakkepas van ongeveer 2 km/h voort. Dit duur sowat drie uur om dié kort afstand af te lê. LEES VERDER>>

Kosmetiek is nie weergeboorte nie

“Elke boom word aan sy eie vrugte geken” (Luk 6:44).

Die Heilige Gees moet ons van binne af nuut maak. Alle uiterlike pogings van ons kant om dit te doen is tot mislukking gedoem. En hoe dikwels probeer ons dit nie doen nie! Ons beoefen graag godsdienstige kosmetiek. Ons probeer onsself voor God mooi maak, opsmuk, ons foute verdoesel. Die ruïnes van ons ou bestaan so ’n bietjie (of baie!) toepleister, restoureer. Dan lyk dit selfs asof ons groot aanpassings gemaak het: Ons gaan meer kerk toe, tree met meer liefde op teenoor daardie mense wat ons so irriteer, lees selfs die Bybel meer en bid meer gereeld … LEES VERDER>>

1 2 3 11