Toorn – troon – troos

Christus was sander sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees (2 Kor 5:21).

Die wete dat dit Jesus is wat op die regterstoel sit, is reeds vir ons ’n troos. Dié troos word nog groter wanneer ons begryp dat Jesus daar sit as die Een wat met ons plekke geruil het. Toe ons onder die oordeel van God ten gronde moes gaan, het Jesus in ons plek gaan staan; toe ons die toorn voor die troon moes dra, het Hy dit vir ons gedoen. Jesus het in ons plek voor die troon, voor die regterstoel van God, gaan staan sodat ons sonder verskrikking daar kan verskyn. Ons kan die toets van die oordeel deurstaan omdat Jesus die toets deurstaan het. “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (2 Kor 5:21). LEES VERDER>>

Ons Regter is ons Redder

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

As ’n mens die oordeelsdag nie reg verstaan nie, sal dit jou byna vanselfsprekend met verskrikking vervul. Want … word ons dan nie geoordeel op grond van ons gedagtes en dade en veral ons barmhartigheid nie? Maar wie sal so ’n oordeel kan deurstaan? Wie voldoen aan die standaarde? Wie kwalifiseer?

Ja, ’n mens sal wil wegvlug van die oordeelstroon – as jy nie weet dat dit tegelyk die regterstoel van Christus is nie (2 Kor 5:10). Dit is weliswaar ’n regterstoel, dit wil sê, ’n plek waar reg gespreek word, waar regverdig geoordeel word, waar die standaarde geregtigheid en waarheid is. LEES VERDER>>

Ons gaan daar wees

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

’n Mens kan maklik die gedagte aan die oordeel van jou probeer afskud met: Ek is darem seker nie die slegste mens wat al ooit geleef het nie. Daar is tog baie ander wat eerder as ek die ewige oordeel verdien. Dink maar aan die Hitlers en die Nero’s. Veral as verloste Christene kan ons meen dat ons nie ons plek voor die regterstoel van Christus sal hoef in te neem nie.

Maar daar staan dit: “Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn” (2 Kor 5:10). LEES VERDER>>

Skape en bokke

“Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan” (Matt 25:33).

Die eindoordeel het nie net te doen met ons innerlike lewe nie. Dit gaan oor ons harte en ons handel. Dus beslis ook oor ons uiterlike lewe. Of ons harte en lewe opreg is, word veral sigbaar in ons barmhartigheid – of die gebrek daaraan – teenoor ander mense. En volgens Jesus se profetiese rede in Matteus 25 word ons juis op grond hiervan geoordeel. Presies hieroor sal daar ’n onderskeid gemaak word tussen die “skape” (die gelowiges) en die “bokke” (die ongelowiges).

Die skape aan die regterkant van die troon sal uit die mond van die Seun van die mens hoor: “Kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek … Vir sover julle dit aan een van die geringstes … gedoen het, het julle dit aan My gedoen” (Matt 25:34-36, 40). LEES VERDER>>

Volgens ons dade

… sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad (2 Kor 5:10).

Met die eindoordeel sal nie net ons diepste hartsgeheime blootgelê word nie, maar ook ons dade, die dinge wat ons in groot geheimhouding gedoen of probeer doen het.

Dit gaan op daardie dag immers om die dinge wat ons aardse lewe gekenmerk het, “of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor 5:10). Wat ons agteraf vir mekaar in die oor gefluister het, sal van die dakke af verkondig word. Jesus sê in Matteus 12:37: “Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.” Van elke ligsinnige woord wat ons sê, sal ons rekenskap moet gee (12:36). Wat ons agter mekaar se rug van mekaar gesê het, wat ons “agter die Here se rug” oor Hom (probeer) sê het, elke woord sal in die weegskaal geplaas word. Elke daad wat ons in die donker gedoen het, kortom, ons hele lewe, álles, sal onder die felle lig van die oordeel kom. LEES VERDER>>

Op die skerm van jou hart

Here, U sien dwarsdeur my (Ps 139:1).

’n Paar jaar gelede het ’n deels lagwekkende, maar uiters veelseggende toneel afgespeel in een van die ateljees van die destydse SAUK in Durban. Twee van die personeellede het wederregtelik ’n TV in die SAUK-gebou gebruik om na ’n pornografiese video te kyk. Wat dié twee egter nie besef het nie, was dat daardie spesifieke TV op die een of ander manier ingeskakel geraak het by die uitsending van die hoofnuusbulletin vir daardie aand. LEES VERDER>>

Oop en bloot

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

Wanneer Paulus waarsku dat ons almal voor Christus as Regter sal “verskyn” (2 Kor 5:10), gebruik hy ’n interessante en veelseggende woord. Letterlik sou ons “verskyn” ook met “openbaar” of “blootlê” kon vertaal. Want dit is presies wat met die eindoordeel gaan gebeur. Dié oordeel is nie bloot ’n privaat aangeleentheid tussen ons en die Here nie, nie ’n geslote onderonsie nie. Dit gaan ’n openbare gebeure wees, ja, ’n openbaarmakende proses. LEES VERDER

Voor die regterstoel

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

Jesus kom weer … om te oordeel. Dit is onafwendbaar. Die geskiedenis stuur daarop af, roep as’t ware daarom. lewers, êrens, moet al die onregverdighede, die ongelykhede, die onverklaarbare van die lewe aan die lig kom en in die reine gebring word. Paulus praat van die Goddelike moet wanneer hy sê ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn om te ontvang wat ons tydens ons aardse lewe gedoen het, “of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor 5:10). LEES VERDER

Vrede

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Fil 4:7).

Die vierde kenmerk van die hoop waarop Paulus ons wys, is vrede. Hy verseker ons dat die vrede van God oor ons harte en gedagtes die wag sal hou (Fil 4:7). Omdat hierdie vrede van God kom en nie iets is wat deur mense geskep, gehandhaaf of gewaarborg word nie, is dit groter as enigiets wat ons kan vermag. Dit lê buite die perke van menslike intellektuele vermoëns, tegnologiese prestasies en asemrowende vooruitgang. Dit gaan immers “ons verstand te bowe” en word deur God self gegee. LEES VERDER

1 2 3 14