Oop en bloot

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

Wanneer Paulus waarsku dat ons almal voor Christus as Regter sal “verskyn” (2 Kor 5:10), gebruik hy ’n interessante en veelseggende woord. Letterlik sou ons “verskyn” ook met “openbaar” of “blootlê” kon vertaal. Want dit is presies wat met die eindoordeel gaan gebeur. Dié oordeel is nie bloot ’n privaat aangeleentheid tussen ons en die Here nie, nie ’n geslote onderonsie nie. Dit gaan ’n openbare gebeure wees, ja, ’n openbaarmakende proses. LEES VERDER

Voor die regterstoel

Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn (2 Kor 5:10).

Jesus kom weer … om te oordeel. Dit is onafwendbaar. Die geskiedenis stuur daarop af, roep as’t ware daarom. lewers, êrens, moet al die onregverdighede, die ongelykhede, die onverklaarbare van die lewe aan die lig kom en in die reine gebring word. Paulus praat van die Goddelike moet wanneer hy sê ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn om te ontvang wat ons tydens ons aardse lewe gedoen het, “of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor 5:10). LEES VERDER

Vrede

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Fil 4:7).

Die vierde kenmerk van die hoop waarop Paulus ons wys, is vrede. Hy verseker ons dat die vrede van God oor ons harte en gedagtes die wag sal hou (Fil 4:7). Omdat hierdie vrede van God kom en nie iets is wat deur mense geskep, gehandhaaf of gewaarborg word nie, is dit groter as enigiets wat ons kan vermag. Dit lê buite die perke van menslike intellektuele vermoëns, tegnologiese prestasies en asemrowende vooruitgang. Dit gaan immers “ons verstand te bowe” en word deur God self gegee. LEES VERDER

Onbesorgdheid

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend (Fil 4:6).

By die blydskap en vriendelikheid (inskiklikheid) kom ’n derde kenmerk van Christelike hoop, naamlik onbesorgdheid. Paulus sê: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend” (Fil 4:6). Glad nie besorg nie? Nie in die sin van onverskillig en onverantwoordelik nie. Maar in die sin van nie angstig en besorg nie. LEES VERDER

Inskiklikheid

Wees inskiklik teenoor alle mense (Fil 4:5).

Die tweede riglyn wat Paulus vir ons gee oor die styl van ons Christelike hoop, is dat ons inskiklik sal wees teenoor alle mense (Fil 4:5). Dié eienskap kan ook vertaal word met vriendelikheid (sien die 1953-vertaling).

Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, dui letterlik op ’n sagtheid van hart, op ’n hart wat maklik vermurf, op gebrokenheid voor die Here. Dit verwys na die lewensingesteldheid van iemand wat weet dat hy of sy alleen uit die genade van die Here kan leef, en wat daarom ook ander mense uit hierdie genade wil laat leef. Dit verwys na mense wat die nabyheid van die Here só gesmaak het dat hulle ander dit ook gun. LEES VERDER

Die beste van die beste

So sal God alles wees vir alles (1 Kor 15:28).

Jesus se wederkoms hou ook ’n derde element van troos vir ons in: Die beste lê nog voor!

God red die wêreld as’t ware in fases. Elke keer maak Hy ’n enorme skuif op die skaakbord van die wêreld en bring ons só nader na die einde en die volle heerlikheid. So was dit met die roeping van Abraham, die vorming van die volk Israel, die koms van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. Met elke “beweging” het God voortgebou op sy verlossingswerk in die wêreld. En Hy sal dit alles voltooi op die dag wanneer Jesus weer kom. Dan sal God “alles vir alles” wees (1 Kor 15:28). Ja … LEES VERDER

Hy wat gekom het, is die Een wat wéér kom

“Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en die Laaste, die Lewende” (Op 1:17-18).

Die tweede troos wat Jesus se wederkoms vir ons inhou, is dat die Een wat kom nie net aan ons bekend is nie; Hy is ook onkeerbaar. Hy kom gewis! Daarvan kan ons seker wees. Paulus bevestig dit in sy bekende woorde in Filippense 4:5: “Die Here is naby.”

Dieselfde Jesus wat in Betlehem gebore is en só naby aan ons gekom het, se tweede koms is naby. In die Bybel is daar nie altyd so ’n skerp onderskeid tussen die eerste en die tweede koms van Jesus nie. Alles vorm deel van die één groot koms van God, van “die dag van die Here”. LEES VERDER

Geen toe-oë-afspraak nie

“Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het” (Hand 1:11).

Om te weet dat Jesus weer kom, hou vir ons die diepste troos in. Die eerste rede waarom dit so is, is dat ons die Een wat weer kom, kén! Dit is immers dieselfde Jesus wat hemel toe opgeneem is wat net so sal terugkom (Hand 1:11).

Dit is nie ’n gesiglose mag wat na ons toe kom nie; dit is ’n Persoon: Jesus Christus. Hy is, met eerbied gesê, die stetoskoop wat God se hartklop van liefde vir ons kom hoorbaar maak het. Dit gee nie rede tot vrees nie, maar tot vreugde! LEES VERDER

1 2 3 4 15