Die koms van die Verlosser

Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.” Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Lukas 4:16-21).

Nadat die mens tydens die sondeval hulle unieke rol as beeld van God onherroeplik skade aangedoen het, het die getroue Skepper-God sy Seun gestuur om die verhouding te herstel. Jesus het gekom om God se koninkryk – sy heerskappy – te proklameer: God is Koning!

In gedeeltes soos Lukas 4 sien ons hoe Jesus sy koms verduidelik, met verwysing na onder meer Jesaja, as ’n herstel van God se aanvanklike bedoeling met sy volk. Soos God reeds vir Abraham gesê het, sou Hy vir Abraham seën om tot seën vir alle volke te wees. Hierdie boodskap is in Jesaja (en op ander plekke in die Ou Testament) aan Israel oorgedra, en deur God se volk sou Jesus al die nasies van die wêreld seën. Met Jesus se koms het die roeping van Israel op Hom oorgegaan: in Hom word alle nasies en mense geseën. In Hom ontdek ons lewende water wat ewige lewe bring.

As noodwendige uitvloeisel van hierdie herstel word ook die mens in hulle geskape rol herstel. 1 Petrus 2:9 verwys tereg na gelowiges as koninklike priesters: “Julle, daarenteen, is ’n uitverkore volk, ’n koninklike priesterdom, ’n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” As konings het ons die verantwoordelikheid om die goedheid en majesteit van God in die wêreld te weerspieël, en as priesters het ons die verantwoordelikheid om die noodkrete en prysliedere van gelowiges bymekaar te maak en in gebed voor God bring.

Here Jesus, dankie dat U die bron van lewende water is wat ook vir my as u eiendom afgesonder het. Dankie vir die voorreg om u verteenwoordiger te wees. Help my om soos ’n koninklike priester u majesteit en verlossingswerk in die wêreld te weerspieël, tot seën van ander. Amen.