Die dans van nuwe lewe

Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en
leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al meer vernuwe word na
die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God (Kolossense 3:9-10).

Die nuwe lewe wat deurbeek met Christus se opstanding en waaraan ons deur die geloof deel kry, is nie iets wat natuurlikerwys by ons as mense wortelskiet of opwel nie.

Dit is allermins ’n verlengstuk van ons eie deugde of talente. Daarvoor is dit gans té nuut en té anders.

Lees verder >>

Posted in Mei

ʼn Lewende bewys

“… en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Galasiërs 2:20).

Die opstanding van Jesus, soos ons oorvloedig in die Paastyd gehoor het, kondig die deurbraak en vooruitsig van nuwe lewe aan.

En dit nie net eendag ná ons liggaamlike dood nie – soos Paulus dit so troosvol toelig in 1 Korintiërs 15 – maar ook hiér en nóú, terwyl ons nog voluit in die aardse lewe staan.

Lees verder >>

Posted in Mei

Die belangrikste vraag

Hy is nie ’n God van dooies nie, maar van lewendes (Markus 12:27).

‘n Ruk gelede vra iemand my prontuit of ‘n mens regtig in die opstanding van Jesus kan glo.

Dié vraag gaan my ter harte.

As moderne mens, teoloog en gelowige wat geïnteresseerd is in die huidige debatte oor die waarheid en geldigheid van die Bybelse getuienis en aansprake dat Jesus opgestaan het uit die dood, soek ek self bevredigende antwoorde.

Lees verder >>

In ontmoeting met Hom

Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn,
by die see van Tiberias (Johannes 21:1).

Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid (Kolossense 1:27).

Terwyl ons vir die geloof in Jesus se opstanding aangewys is op die sogenaamde Skrifte, die mondelinge en skriftelike getuienisse van die eerste apostels en dissipels, is daar iets belangriks wat bykom.

Dit is die ontmoeting met Jesus self.

Lees verder >>

‘n Nuwe daad van God

Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie.
Hy is uit die dood opgewek (Lukas 24:5-6).

Dit val op dat Lukas in sy weergawe van die verhaal van die vroue by die leë graf (Luk 24:1-12), op twee maniere na Jesus se merkwaardige terugkeer uit die dood verwys.

Die een is dat Jesus ópgestaan het uit die dood (Luk 24:7). Die ander is dat Jesus deur God opgewék is uit die dood – byna soos ‘n kind wat deur ‘n ouer wakker gemaak is (Luk 24:6).

Lees verder>>

Dit is alles waar en geldig

Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense,
gekruisig word, en op die derde dag opstaan (Lukas 24:7).

Indien ons vir geloof in Jesus se opstanding aangewys is op die woorde en getuienis van ‘n klompie eenvoudige vroue, aldus Lukas, is die vraag natuurlik: “Wat was hierdie getuienis?”

Watter boodskap bring hulle in Lukas 24:1-12 terug vanaf die leë graf? Ja, waarvan was die leë graf self ‘n teken?

Lees verder >>

Geloof wat sy woorde onthou

Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en
al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel (Lukas 24:8).

Lukas 24: is die eerste van drie verhale oor die opstanding van Jesus.

In ‘n sin stel die verhaal oor die vroue by Jesus se graf die breë lyne of kontoere waarbinne Lukas oor die opstanding van Jesus skryf.

Lees verder>>

Swaarkry maak ons taai

Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop (Romeine 5:3-4).

In Romeine 5 is daar sprake van ‘n derde aangrypende vrug of gevolg van God se vryspraak in Christus.

Dit is dat ons as gelowiges ons mag verheug in die swaarkry (Rom 5:3) – dit wil sê, in al daardie dinge wat lyding en wroeging, wanhoop en moedeloosheid, ja, selfs woede en opstand veroorsaak en waarmee ons sukkel om dit te verstaan.

Lees verder >>

Toegang tot die genade

Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot
hierdie genade waarin ons nou vasstaan (Romeine 5:2).

Volgens Paulus in Romeine 5 is daar ‘n tweede vrug wat groei uit die feit dat God ons deur Christus se dood vrygespreek en vrygemaak het van skuld en sonde.

Dit is dat ons, in sy woorde, nou deur die geloof vrye toegang het tot die genade waarin ons vasstaan (Rom 5:2).

Lees Verder>>

Vrede tussen ons en God

God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus (Romeine 5:1).

Dit is gepas dat ons in die aanloop tot Goeie Vrydag sal kyk na wat Paulus in Romeine 5 die vrug van God se vryspraak noem.

Want dít is presies wat deur Jesus se kruisdood gebeur het: God het die skuldige mensdom vrygespreek, die las van sonde en skuld wat so swaar op ons rus, eens en vir altyd verwyder.

Lees verder >>

1 122 123 124 125