Die dood van God

Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas (Matt 27:50).

’n Mens sou verwag dat die geloofsbelydenis oor die lyding van Jesus moes eindig met die woorde “gekruisig is”. Want wat kan daar meer gesê word as dit? Die gedagte aan die dood, die werklikheid daarvan, sit tog reeds opgesluit in die woord kruis. Hieroor kan niemand twyfel nie. Maar die vroeë Christelike kerk wou die werklikheid van die plaasvervangende karakter van Jesus se dood so sterk beklemtoon dat hulle bygevoeg het: “gesterf het”.  LEES VERDER

Die Bose se blus is uit

“Ek het die Satan soos ’n weerligstraal uit die hemel sien val” (Luk 10:18).

Wat op Golgota gebeur het, het vir die wêreld gelyk soos ’n oorwinning vir die Bose. Want is die Seun van God dan nie hier gedood nie? Is sy boodskap dan nie hier in sy bloed versmoor nie? Wat kan tog ’n groter neerlaag wees as … die dood?

En tog het dit maar net so gelyk. Want uit die skynbare neerlaag kom die oorwinning! Benewens die objektiewe en subjektiewe sy van die gebeure op Golgota (dit wil sê, dat Christus vir my gesterf het, en dat ek dit moet glo) is daar ook die element van die triomf oor die Bose. Deur die optrede van Jesus het die Satan soos ’n weerligstraal uit die hemel geval (Luk 1:18), is hy van sy (gewaande) troon gestoot.  LEES VERDER

Kris-kras aan die kruis

Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense (1 Kor 1:25).

Ons het ’n paar dae gelede (Woensdag 12 Junie) gesien dat ’n mens die wesenlike boodskap van die kruis slegs op een van twee maniere kan verstaan: óf dit is vir jou onsin óf dit is vir jou die krag van God wat jou red (1 Kor 1:18). Alles hang dus af van hoe jy die kruis sien.  LEES VERDER

Vervloekte Verlosser

“Vervloek is elkeen wat aan ’n hout opgehang is” (Gal 3:13).

Elke faset van Jesus se kruisdood onderstreep die diepte van die lyding wat Hy moes deurmaak. Die aspek wat ons as mense miskien die maklikste kan begryp, is die menslik-biologiese sy. Die kruisdood was een van die wreedste metodes van Romeinse teregstelling. Ondraaglik vir enige menslike liggaam. ’n Uitgerekte, folterende dood deur spierspasma en versmoring, bloedverlies en skok weens pyn.  LEES VERDER

Nog gebede, nog geween

En die bloed van Jesus, sy Seun, (reinig) ons van elke sonde (1 Joh 1:7).

Jesus se bloed het gevloei om ons sondes af te was. Dit is so. Dit staan vas. Hoe tragies dus dat ons dit so dikwels nie aanvaar nie; nie daaruit wil leef nie. Dat ons kies om eerder te vertrou op ons prestasies, ons goeie werke, ons ervarings of gevoelens. Net om te ontdek dat dit so wisselend en onstandvastig is soos die wolke in die lug …

Nee, slegs die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde (1 Joh 1:7). Dit verwoord vers twee van Lied 239 so mooi: “En ek self – wat kan en doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei – nóg gebede, nóg geween kan my red, Heer; U alleen.”  LEES VERDER

Bron van ewige sagligheid

Hoewel Hy die Seun was, het Hy deur alles wat Hy gely het, geleer wat gehoorsaamheid is (Heb 5:8).

Die groot kerkhervormer Martin Luther het altyd beklemtoon dat die boodskap van Christus onlosmaaklik verbind is met die kruis; dat ons sonder die kruis nooit die vrugte van verlossing en vergifnis sou gesmaak het nie. Hy het Christus vergelyk met ’n hertog wat ’n oorwinning behaal het oor die vyand wat sy onderdane bedreig het. So het Christus die stryd teen dood en duiwel gewen en aan dié wat aan Hom behoort die ewige vrede geskenk. Hy het dit egter nie gedoen deur geweld nie, maar deur sy eie dood aan die kruis. Daarom is Christus by uitstek die Gekruisigde! “Of ek wil of nie,” het Luther geskryf, “altyd wanneer ek die Naam Christus hoor, sien ek in my hart die beeld van die Man aan die kruis. Op Goeie Vrydag het Hy gely wat ons moes gely het: die straf; en het Hy volbring wat ons moes volbring het: die gehoorsaamheid tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.”  LEES VERDER

Kruk-kruis van Golgota

Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir dié wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God (1 Kor 1:18).

Christus het nie maar net na die aarde gekom om ’n ideaal of stelsel van idees te verkondig nie. Hy het gekom om vir die sondige wêreld te sterf. Hy was nie bloot ’n groot humanis nie, maar die Gekruisigde. Daarom kan ’n mens Christus nooit sonder sy kruis verstaan nie. Wanneer Paulus sy boodskap aan die Korintiërs opsom, sê hy dus: “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde” (1 Kor 2:2). En in 1 Korintiërs 1:18 skryf hy dat die boodskap van Jesus se kruis na onsin sal klink vir dié wat verlore gaan, maar dat dit die krag van God is vir ons wat gered word. LEES VERDER

Sien Jesus

… die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof (Heb 12:2).

Op ’n heuwel naby die hawe Macao aan die suidkus van China het Portugese nedersetters ’n massiewe katedraal gebou. ’n Paar eeue gelede het ’n tifoon die gebou in puin gelê. Net die voorste muur het behoue gebly. Op die bopunt van hierdie muur is die groot bronskruis wat die nedersetters daar geplaas het steeds te sien.

Naby hierdie plek het sir John Bowring in 1825 skipbreuk gely. Hy het om lewe en dood aan die wrakstukke van sy skip vasgeklou en was seker sy einde is naby. Toe kry hy egter die kruis bo-op die katedraalmuur in die oog. Hy het geweet dat die land in daardie rigting lê en dat hy daarheen moes swem om veiligheid te bereik. Later het hy ’n beroemde lied oor hierdie gebeurtenis geskryf. Die eerste woorde daarvan lui:  LEES VERDER

“Op Golgota”

Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het (Heb 7:27).

In die vorige eeu het iemand eenkeer vir Herman Kohlbrugge, die bekende Nederlandse predikant, gevra wanneer en waar hy tot bekering gekom het. Sy antwoord was: “Ongeveer 33 nC op Golgota.”

So is dit! Ons sekerheid van ons verlossing berus nie op ons gevoelens of sentimente nie, maar op die daad van God in Christus op Golgota. As ons nie hierop vertrou nie, sal ons nooit oor onsself seker kan wees nie. Ons geloof is te wankelmoedig om daarop te bou. Emosies en sentimente is veranderlik. Dit kom en gaan soos die eb en vloed van die getye. Die betekenis van Jesus se kruisdood verander egter nooit nie. Hy het eenmalig vir ons gesterf. Hebreërs 7:27 sê dit glashelder: “Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het.”  Lees Verder

Ek is dood! Ek leef!

Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe (Rom 6:8).

Die bekende Christenskrywer Watchman Nee het as jong man in ’n dakkamer by ’n sekere familie loseer. Hy het daar gesit en werk aan ’n indringende studie van Paulus se brief aan die Romeine.

Een oggend het hy by Romeine 6:8 gekom: “Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.” Sy oog het, asof vir die eerste keer, geval op die eerste deel van hierdie vers. In ’n oogwink het die betekenis daarvan tot hom deurgedring. Hy het opgespring, met die trap af gestorm en opgewonde uitgeroep: “Ek is dood! Ek is dood!” Die familie het gedink hy het van al die studie sy sinne kwytgeraak.  Lees Verder

1 2 3 4 5 125