Dag 31: Vandag – God se gunstelingtyd

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep (Gen 1:27).

Dit voel vir soveel mense onmoontlik om stadiger te lewe. Hoe gaan ek deur my hele to-do-lysie kom? Hoe gaan ek by al my afsprake uitkom? Daar is net hopeloos te min ure in die dag!

Maar het God nie vir ons 24 uur elke dag gegee juis omdat dit genoeg is nie? God is nie bekend daarvoor om te veel of te min te voorsien nie.

Die wêreld waarin ons leef, het vir ons die duidelike boodskap gegee dat ons net soveel werd is as wat ons kan doen of gee. Dus, hoe meer ons kan doen, hoe meer waarde het ons. Tog is dit glad nie hoe God ons sien nie. Inteendeel, ons waarde het niks met ons te doen nie, maar eerder met die Een wat ons geskep het. Vir God gaan dit oor gehalte en nie hoeveelheid nie.

Een-dag-op-’n-slag-spoed is nie niksdoen-spoed nie. Mense wat vir vandag saam met God leef, is nie noodwendig stadig nie. Nee, hulle het maar net opgehou om haastig te wees. Hulle gejaagdheid het plek gemaak vir rustigheid; hulle bekommerde gesigsuitdrukkings is vervang met vreugde.

Deur ons spoed te verander van al-die-dae-op-een-slag na een-dag-op-’n-slag ontvang ons ’n wonderlike lewe van gehalte. Ons leer om die huidige oomblik te geniet en nie net te werk na die volgende een toe nie. Ons het tyd om God in gewone oomblikke raak te sien en om dag vir dag saam met God te wandel. Ons het tyd om ’n gehalteverhouding met God te hê.

Here, maak my rustig sodat ek ’n lewe van gehalte sal leef, en nie net sal jaag nie. Ek wil dit doen sodat ek U in die gewone kan raaksien. Amen.

Dag 30: Wees lief vir mekaar

Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik – 1 Johannes 4:12.

As getuies van God is dit ons taak as gelowiges om nie net oor God te praat nie; ons moet God ook vir mense sigbaar maak in hulle lewe. Al het niemand nog ooit vir God gesien soos Hy werklik is nie, raak sy wese sigbaar wanneer ons mekaar opreg liefhet. God is immers liefde en daarom wys ons vir die wêreld wie God is wanneer ons mekaar liefhet.

Ons gesels nou al 30 dae vanuit die Nuwe Testament oor hoe ons ons liefde prakties teenoor mekaar en ander kan uitleef. Ons moet nederig en vergewensgesind wees. Ons moet mekaar dien en aanspoor om vanuit ons geloof te leef. Ons moet mekaar in ag neem. Deur hoe ons bid en sing, aanbid en dien, moet ons vir die gemeenskap waarvan ons deel is, wys wat dit beteken om deur God se liefde aangeraak te wees. Ons moet ander se nood raaksien en verlig.

Uiteindelik is elke liefdesdaad wat ons doen ’n reaksie op wat Jesus vir ons gedoen het. Wanneer ons dade van liefde vir mekaar en ander doen, verheerlik ons sy Naam. Mag ons dit ook saam doen in die tyd wat voorlê.

Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat ons u liefde ontvang sodat ons dit met ander kan deel. Gee dat hulle U in ons liefdesdiens sien en ervaar. Amen.

Dag 29: Dien mekaar in liefde

Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ’n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde – Galasiërs 5:13.

Danksy Jesus se dood en opstanding hoef gelowiges nie meer hulle eie verlossing na te jaag deur die ganse wet soos dit in die Ou Testament opgeteken is, na te kom nie. Hierdie vryheid beteken egter nie dat ons nou wetteloos kan leef nie. Ons moet mekaar eerder in liefde dien, nie om só deur ons dade gered te word nie, maar uit dankbaarheid omdat ons gered is.

Waar ons vroeër slawe van die sonde was, mense wat net die verkeerde wou doen, het Jesus ons vrygemaak uit die greep van die sonde. Daarom is ons nou ook vry om volgens God se wil te leef. Ons is nie meer uitgelewer aan ons ou sondige begeertes nie. Ons mag ook nie redeneer dat aangesien al ons sondes reeds vergewe is, dit nie meer saak maak of ons sonde doen of nie. Ons moet altyd dink aan die prys wat Jesus vir ons verlossing betaal het. Ons is duur gekoop. Ons vryheid van die sonde mag daarom nooit vir ons vanselfsprekend wees nie. Ons moet dit eerder aangryp om mekaar in liefde te dien, soos Jesus ons in liefde gedien het.

Here, dankie dat U my sonde vergewe en my vrygemaak het sodat ek ander in liefde kan dien.  Weerhou my daarvan om hierdie vryheid te misbruik om sonde te doen. Amen.

Dag 28: Moet mekaar nie dagvaar nie

Eintlik is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsake met mekaar het. Waarom ly julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer te kort doen nie? – 1 Korintiërs 6:7.

Om saam as een geloofsfamilie te leef en te werk is nie altyd maklik nie. Soms ontstaan daar misverstande of selfs openlike konflik oor wat die een aan die ander doen. In dié gevalle, vra Paulus, moet gelowiges die konflik anders hanteer as niegelowiges.

Paulus het so sterk daaroor gevoel dat gelowiges mekaar nie moes dagvaar nie dat hy selfs van ons vra om die onreg wat teen ons gepleeg word te verdra. Ja, hy vra dat ons onsself te kort sal laat doen eerder as om ’n ander gelowige voor die hof te daag. Vir Paulus het die talle hofsake wat tussen Christene ontstaan het, gedreig om die openbare getuienis van die kerk as ’n nuwe gemeenskap ongedaan te maak. As daar immers geen verskil is tussen hoe gelowiges mekaar hanteer en hoe ongelowiges mekaar hanteer nie, het die kerk byna geen getuieniskarakter nie.

Gesien in die lig van die res van Paulus se vermanings aan gelowiges, behoort ons mekaar dan nie net nie voor die hof daag nie; ons moet ook eerder só leef dat ons niemand anders sal aanleiding gee om ons voor die hof te daag nie. En waar daar konflik is, moet ons dit op ’n eerlike manier hanteer en oplos.

Vader, gee aan ons die genade om met eerlikheid en opregtheid met mekaar saam te leef. Amen.

Dag 27: Vier saam die nagmaal

Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar – 1 Korintiërs 11:33.

Die duidelikste manier waarop ons as gelowiges vir mekaar en die wêreld kan wys dat ons een familie is, is deur saam die nagmaal te vier. Daarom skryf Paulus aan die gelowiges in Korinte dat hoe hulle as gelowiges saam die nagmaal vier van die uiterste belang is. Hy vra spesifiek dat hulle dit sáám sal doen. Daarom moes hulle vir mekaar wag en nie elkeen die nagmaal vier soos hulle dit gerieflik vind nie.

As lede van God se familie herinner die nagmaal ons eerstens daaraan dat Jesus reeds vir al ons sondes gesterf het. Tweedens verseker dit ons dat Christus in die hede by ons as sy familie teenwoordig is. Deur die nagmaal saam met ander gelowiges te vier getuig ons dat ons almal deur Christus se liefde aan mekaar verbind is. Derdens gee die nagmaal vir ons ’n voorsmaak van die hemel. Die Bybel gebruik telkens die beeld van ’n feesmaal (soos in Ps 23) om ons finale tuiskom by God te beskryf. Die nagmaal getuig daarom van God se betrokkenheid by ons verlede, hede en toekoms. En wanneer ons die nagmaal saam vier, bind dit ons as familie van God saam.

Here, dankie dat ons as u familie saam die brood kan breek en die wyn kan drink om so ons gesamentlike geloof in U te versterk. Amen.

Dag 26: Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie

Sorg dat niemand ’n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense – 1 Tessalonisense 5:15.

Ons as gelowiges moenie net daarvan afsien om ander in gelyke maat terug te betaal as hulle ons kwaad aangedoen het nie. Ons moet ook sorg dat niemand anders ’n ander mens só vergeld nie. Gelowiges moet verder nie net hulle eie belange bevorder nie, maar eerder dié van alle ander mense, ook dié wat nie deel van die kerk is nie.

Dit is baie duidelik uit Paulus se woorde dat Christene hulle nie net met hulle eie sake kan en mag besig hou nie. Die belange van ons land en vasteland, met al sy inwoners, is ook ons belange. Ons word spesifiek geroep om die spiraal van geweld – waar kwaad met nog meer kwaad vergeld word – met liefde en genade te verbreek.

Die enigste rede waarom ander gelowiges ons sal toelaat om ’n aktiewe rol in hulle lewe te speel, is dat hulle ervaar dat ons nie ons eie belange eerste stel nie, maar hulle s’n. Daarom moet ons daadwerklik op die belange van ons hele gemeenskap fokus.

Here, lei ons om ander se belange bo ons eie te stel. Gee ook aan ons die geleentheid om die toename van kwaad en geweld in ons wêreld teen te werk. Amen.

Dag 25: Wees lief vir God en vir mekaar

En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het – 1 Johannes 3:23.

Baie gelowiges probeer doen wat die Bybel sê vir ons onmoontlik is. Hulle wil vir God lief wees, maar hulle broers en susters in God se familie wil hulle haat. Volgens 1 Johannes 4:20-21 is dit onmoontlik. Wie vir God liefhet, sal hulle broers en susters ook liefhê.

Sommige van ons sal dalk nie wil erken dat ons soms ons medegelowiges haat nie. Haat is immers ’n baie sterk woord. Tog sal ons maklik leef asof hulle nie vir ons belangrik is nie. Ons kan daarom nie erken dat ons alle gelowiges liefhet soos God van ons verwag nie. God verwag immers nie net dat ons ander mense sal duld of verdra nie. God vra dat ons hulle sal liefhê volgens die gebod wat Hy aan ons gegee het. Jesus het nie net gevra dat ons onsself moet liefhê nie, maar ook ons naaste. Hy het ook nie net van ons gevra om só te leef nie; Hy self het vir ons die voorbeeld gestel van hoe om almal, selfs ons vyande, met woord en daad lief te hê .

Ons liefde vir ander is nie afhanklik daarvan of hulle vir ons lief is nie. Ons liefde vir ander is ’n reaksie op die opdrag en voorbeeld van Jesus.

Here, dankie vir u liefde soos U dit aan ons bewys het deur die lewe en dood en opstanding van Jesus. Mag ons dieselfde liefde aan mekaar en ander bewys. Amen.

Dag 24: Praat mekaar moed in en versterk mekaar

Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen – 1 Tessalonisense 5:11.

Dit is maklik om in vandag se wêreld mismoedig te raak. Misdaad, armoede, korrupsie en die vernietiging van die natuur is elke dag in die nuus. Dié dat depressie die siekte van ons tyd geword het, en om te kla ons gunstelingmanier is om met mekaar te kommunikeer. Want waar ons ook al kyk, sien ons die tekens van verval en sonde. Die gevaar is egter dat ons ons kan begin verlekker in die verval van ons wêreld.

Volgens Paulus moet ons as lede van God se familie ons nie verbly oor wat sleg is nie, maar vashou aan wat goed is (Rom 12:9). Ons moenie daarop uit wees om mekaar te ontmoedig nie. Ons moet mekaar eerder moed inpraat en versterk omdat ons die hoop het dat God die wêreld sal nuut maak. Omdat ons weet dat God sy skepping, en ons, nie afgeskryf het nie, durf ons nie bloot meepraters wees wat oor alles kla en kerm nie. Ons moet mekaar eerder daaraan herinner dat God sy skepping met die wederkoms van alle sonde en verderf sal red. Daarom moet ons nou reeds volgens dié wete leef deur vir mekaar en die wêreld te sorg.

Vader, dankie dat U ons en die wêreld nie afskryf nie, maar dat U ons vernuwe met u Woord en Gees. Ons sien daarna uit dat U met die wederkoms alles nuut sal maak, en dat daar nie meer pyn en verderf sal wees nie. Mag hierdie hoop ons elke dag die krag gee om volgens u wil te leef. Amen.

Dag 23: Dra mekaar se laste

Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus – Galasiërs 6:2.

In God se geloofsfamilie dra niemand alleen aan hulle laste nie. Almal help mekaar met hulle unieke laste. Die laste waarvan Paulus hier praat, dui letterlik op ’n swaar gewig, maar verwys figuurlik na geestelike laste, dit wil sê, sondes wat dreig om gelowiges te laat struikel (v 1). Ons sondes, volgens Paulus, plaas ’n las op ons wat ons kan vergruis.

Die Galasiërs, en ons vandag, moet mekaar help en ondersteun om hierdie laste te dra. As die een val, moet die ander hom of haar ophelp. Ons moet egter baie versigtig wees dat ons self nie ook struikel en begin sondig nie.

Hoe dra ons mekaar se geestelike laste? Deur mekaar te waarsku en te vermaan teen daardie aspekte van ons lewe wat nie volgens God se wil is nie. As ons dit doen, sê Paulus, gee ons uitvoering aan die wet van Christus. Liefde is immers die vervulling van die wet en daar is geen groter liefde wat ons aan iemand anders kan bewys as om hulle te waarsku teen die gevare van sonde in hulle lewe nie.

In die lig van Paulus se woorde sal dit goed wees as jy ’n oomblik kan nadink oor watter laste jy met jou saamdra, en oor wie jou kan help om hierdie las ligter te maak.

Here, dankie vir elke medegelowige wat my help dra aan my geestelike laste. Help my om ook ander se laste vir hulle ligter te maak. Ek eer U omdat U vir al ons geestelike laste gesterf het. Amen.

Dag 22: Wees nederig teenoor mekaar

En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” – 1 Petrus 5:5.

In God se familie, sê Petrus, moet almal nederig wees. Niemand mag dink hulle is belangriker as iemand anders nie. Hy herinner ons ook daaraan dat God sy genade juis gee aan dié wat dit nodig het – die nederiges. Daarom behoort alle gelowiges altyd nederig te wees.

Petrus gee dan ook ’n konkrete voorbeeld van wat dit beteken om nederig te wees deur na gelowiges se verhouding met ouer mense te verwys. Hy versoek dat gelowiges onderdanig aan ouer mense sal wees. Let wel, hy vra nie net dat kinders aan hulle eie ouers onderdanig sal wees nie, maar dat álle jong gelowiges aan álle ouer mense onderdanig sal wees. Prakties beteken dit gelowiges sal voorsien in die behoeftes van ouer mense wat nie altyd meer self in hulle behoeftes kan voorsien nie.

’n Belangrike aanduiding of ’n gemeente as geloofsfamilie gesond is, is daarom of die ouer mense in die gemeente geestelik, liggaamlik en emosioneel versorg is. Ons kan daarom nie maar net na hulle welstand verneem nie; ons moet ook prakties in hulle behoeftes voorsien.

Here, dankie vir die geslagte wat ons voorgegaan het. Mag U deur ons vir hulle sorg en mag ons liefde hulle herinner aan u liefde en trou aan hulle. Amen.

1 2 3 4 5 6 152