Ons oudste broer

Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely (Heb 4:14).

Jesus se hemelvaart waarborg vir ons ’n hele paar dinge. Omdat Jesus na die hemel gegaan het, staan Hy daarvoor in dat ons, indien ons sterf voordat Hy weer kom, veilig by Hom sal wees. LEES VERDER

Afskeid is nie afstand nie

Ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader (1 Joh 2:1).

Met Jesus se hemelvaart het Hy, in sy menslike gestalte, van sy dissipels afskeid geneem. Ons, sy kerk wat leef in die tyd tussen sy eerste en tweede koms, sien Jesus nie meer in sy menslike gestalte nie.

En tog beteken dit nie dat daar nou ’n afstand is tussen Jesus en sy dissipels – van toe én van nou – nie. LEES VERDER

Altyd op weg

Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners (1 Pet 2:11).

Verlede week het ons gesê Jesus se hemelvaart maak ons nie wêreldvreemd nie; dit anker ons weer in die werklikheid van hierdie aarde. En tog maak dit ons ook los van hierdie aarde.

Waarom? Omdat ons weet dat God met die verlossing van hierdie aarde begin het en dit eers met die wederkoms van Jesus sal voltooi. Daarom worstel ons aan die een kant om die verlossing van die aarde, maar aan die ander kant kyk ons vooruit na die nuwe aarde en die nuwe hemel. Op hierdie aarde bly ons steeds vreemdelinge en bywoners (1 Pet 2:11). Daarom kan ons nooit gladweg inpas en aanpas by die sondige strukture van hierdie wêreld nie. Ons bly altyd op pad na ons eintlike woonplek: die nuwe aarde. LEES VERDER

Die waarde van die aarde

Ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde (2 Pet 3:13).

Jesus het daardie Sondagoggend opgestaan, daarna verskeie kere aan sy dissipels verskyn, en 40 dae later na die hemel opgevaar. Dit het gebeur ter wille van ons, maar dit dui nie ons bestemming aan nie.

Ons gaan nie, in die streng sin van die woord, eendag “hemel toe” nie. Ons bly nou op die aarde, met die taak om die evangelie hier te verkondig! En ons uiteindelike woonplek is die nuwe aarde onder ’n nuwe hemel. 2 Petrus 3:13-14 sê dit mooi: “Ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.” LEES VERDER

Breek dit!

Ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het (Fil 3:12).

Die Nederlandse teoloog Van Ruler het ’n pragtige beeld gebruik om te illustreer dat Jesus se opstanding ook sy oorwinning oor die dood beteken het. “Jesus het die dood soos ’n stuk hout op sy knie neergesit en dit met een kragtige hou middeldeur gebreek!” skryf hy. Hy het die dood vasgegryp, sy gifangel uitgetrek en dit kragteloos op die aarde laat terugval. LEES VERDER

Mense kán verander

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig (Ef 5:8).

Dorothee Sölle was ’n bekende Duitse teoloog. ’n Joernalis wat seker gewonder het oor die Christene se aanspraak dat Christus alles nuut maak, het eendag vir Sölle gevra: “Glo u werklik dat mense kan verander?”

Met “mense” het die joernalis nie supermense of heiliges of buitengewoon toegewydes bedoel nie, maar mense soos ons hulle ken, soos ons self ook maar is: sondig, dikwels onverbiddelik en onversetlik op ons gebaande weë … Kan sulke mense werklik verander? Wat van mense wat al jare lank alkoholiste is, of dwelmslawe, of onverskillige kerklosses, dalk totale Godloënaars? Glo ons regtig dat hulle lewe anders kan word? Kan ons ons eie boesemsondes, groot en klein, waaraan ons dikwels so krampagtig vasklou, aflê? LEES VERDER

Christus is Heer!

Aan Hom het God alles onderwerp (Ef 1:22).

Die opstanding van Jesus gee aan ons die moed om sterker te protesteer teen alle vorme van dood en sonde in ons eie lewe, maar ook in die samelewing. Die leë graf het betekenis vir elke faset van ons lewe. Ons moet dit nie verinnerlik asof dit net te doen het met ons verhouding met God nie. Nee, die krag van die opstanding moet juis bely en uitgeleef word in elke duimbreedte van ons bestaan. Jesus het immers opgestaan vir hierdie wêreld, vir hierdie mensdom wat aan die dood uitgelewer is, wat verlore gaan. LEES VERDER

Oor die horison

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het (1 Kor 15:20).

’n Sendeling in Indonesië se kind het gesterf. Die pa het met sy eie hande die doodskis gemaak. Terwyl hy hiermee besig was, het hy liedere oor Jesus gesing. ’n Ongelowige het daar verbygekom en hom verwonder aan hierdie vreemde verskynsel: ’n Man maak sy eie kind se doodskis en sing nie klaagliedere of treurliedere nie, maar lofsange!

Hy sê toe smalend vir die sendeling: “As my kind dood was, sou ek gehuil en klaagliedere gesing het. Wat gaan aan met jou?” LEES VERDER

’n Gebou van God

Dit is ’n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan (2 Kor 5:1).

Dat Jesus opgestaan het uit die dood maak nie net ons heiligmaking moontlik en roep ons daartoe op nie. Dit maak ook ’n groot stuk verwagting in ons los: die hoop op ons eie opstanding eendag uit die graf. ’n Letterlike, liggaamlike opstanding!

Dit is nogal moeilik om dit vir jou voor te stel. Paulus sê in 1 Korintiërs 15:44 en verder dat ons opstandingsliggaam ’n “geestelike liggaam” sal wees. Daarmee bedoel hy een wat so van die Gees deurdrenk sal wees, so gevul met die opstandingskrag van Jesus, dat die laaste spore van die dood en verganklikheid vir ewig daaruit sal verdwyn. Dit sal ’n liggaam wees wat nooit moeg word, nooit siek word en nooit sterf nie. ’n Liggaam wat geskik is om God tot in ewigheid te dien … LEES VERDER

Daar is krag!

… en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo (Ef 1:19).

Jesus se opstanding uit die dood hou vir ons die voordeel in dat Hy nie meer, soos in sy aardse gestalte, aan tyd en plek gebonde is nie en daarom altyd en oral by ons kan wees. Sy opstanding uit die dood het vir ons die verdere unieke betekenis dat ook ons, net soos Hy, uit die dood kan opstaan en wel in die breedste sin van die woord. Ek kan byvoorbeeld nou reeds uit my sondige bestaan opstaan, en eendag ook uit die graf. Ek kan teen alle vorme van die sonde en dood in die samelewing veg. Want die opstanding van Jesus is die triomf oor die dood in al sy vorme. LEES VERDER

1 2 3 4 128